Gweddi am lawdriniaeth

Gweddi am lawdriniaeth os oes angen i chi roi yn nwylo'r goruchaf fod yr holl bryderon sy'n ymddangos fel pe baent yn cymryd drosodd y meddwl.

Yn yr eiliadau hyn, gall bod â ffydd i lynu wrthi fod yn hanfodol, ac mae credu mewn gweddi yn rhoi heddwch a llonyddwch inni.

Pan ddaw i weithrediadau dim byd gwell na rhoi popeth yn nwylo'r crëwr Duw o bob peth.

Mae gair Duw yn dweud wrthym mai ef yw ein iachawr ac nid oes unrhyw beth yr ydym yn gofyn i'r Tad ei roi inni. Yna byddwn yn gadael i chi'r weddi sydd angen i chi ei gwneud cyn mynd i mewn i broses lawfeddygol.

Gweddi am lawdriniaeth Beth yw ei bwrpas?

Gweddi am lawdriniaeth

Cyn, yn ystod ac ar ôl llawdriniaeth mae yna eiliadau o ing a phoen. Gall gweddi dawelu pob meddwl negyddol wrth wneud inni gynyddu ffydd.

Rhaid i ni ymddiried beth yw gair yr Arglwydd Dywed ein bod yn gweiddi arno ac y bydd yn dysgu pethau mawr a chudd inni, mae’n ddigon posib mai iachâd ein corff yw un o’r pethau hynny, llonyddwch gwybod bod Duw yn gwneud rhywbeth o’n plaid a’r ffydd o wybod mai ef sy’n gwneud y gweithio ynom.

Oherwydd mae'r holl weddi hon yn bwysig bob amser yn bryder ein bod ni fel bodau dynol yn agored i fyw.

Mae Iesu Grist ei hun yn ein gwahodd i ofyn i'r tad yn ei enw, felly mae ein gweddïau bob amser yn enw Iesu, gan ei gydnabod fel mab Duw, i gyd yn bwerus i'n hiacháu a llenwi ein calon â heddwch.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i'r Drindod Sanctaidd

Gall gwneud dedfrydau cyn ymyrryd trwy lawdriniaeth ein helpu i wneud penderfyniadau da fel y meddyg, y ganolfan iechyd, y dyddiadau a hyd yn oed y ffordd y bydd y llawdriniaeth yn mynd yn ei blaen.

Felly mae'n bwysig nid yn unig  gweddïwch cyn mynd i mewn i'r ystafell lawdriniaeth ond pan fydd yr holl broses cyn-ysbyty yn cychwyn.

Cyn llawdriniaeth

Duw rwyt ti'n fy ngharu i, yn gofalu amdanaf ac yn fy amddiffyn
Rhowch ddoethineb a medr i'm meddygon a nyrsys
Eu gwneud yn gallu eich gwasanaethu gyda chariad a rhyddhad
Trwy Iesu Grist, Ein Harglwydd
Amen

https://es.aleteia.org

Pwrpas gweddïo cyn llawdriniaeth bob amser yw bod Duw yn cymryd rheolaeth ar bopeth sydd ar fin digwydd yn ein organeb a bod popeth yn mynd yn dda, dyna'r ddau gais amlaf.

Mewn gweddi, rhaid iddo fod yn amlwg ein bod yn wynebu eiliad lle nad oes gennym unrhyw reolaeth dros yr hyn sydd neu beidio a dyna'r prif achos sy'n ein harwain i deimlo'n ansicr.

Siaradwch â Duw, mynegwch eich pryderon, dywedwch wrtho am ansicrwydd, ofnau a phopeth rydych chi'n ei deimlo, da a drwg.

Datgan yn uchel ei fod yn rhoi rheolaeth i chi ar eich bywyd a diolch iddo am roi'r fuddugoliaeth i chi.

Gweddi am weithrediad perthynas 

Syr, llawer o feddygon, cariadon eu proffesiwn
Maen nhw yn ein gwasanaeth ni.
Diolchaf ichi am rodd doethineb
eich bod wedi caniatáu iddo.
Heddiw, mae llawer o fywydau'n cael eu hachub mewn achosion hynny yn y gorffennol
Ni allent fod wedi derbyn unrhyw rwymedi na gwellhad.
Arglwydd, rwyt ti'n parhau i fod
perchennog bywyd a y farwolaeth.
Dim ond yn eich dwylo dwyfol y mae'r canlyniad terfynol.
Arglwydd, goleuwch y meddwl a'r galon
o'r rhai sy'n ar hyn o bryd
maen nhw'n gofalu am wella fy nghorff sâl
ac arwain ei ddwylo â'ch gallu dwyfol.
Diolch am eich caredigrwydd aruthrol.
Amen.

http://www.sanfrancescopatronoditalia.it

Os yw'r un sydd ar fin mynd i mewn i'r ystafell weithredu yn berthynas, bydd y gweddi Rhaid ei wneud cyn a chynnal trwy gydol y broses.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi y Barnwr Cyfiawn

Mae'n bwysig ein bod ni'n gwybod sut i drosglwyddo egni da i aelod o'n teulu cyn cael eich ymyrryd, bydd hyn yn eich helpu i aros yn bositif a gyda ffydd weithredol. 

Ni allwn weddïo dros aelod o’r teulu sydd ag agwedd negyddol neu amau’r hyn y gall Duw ei wneud ar hyn o bryd, ond rhaid inni gynnal agwedd credadun sy’n rhoi cryfder, anogaeth, ffydd a dewrder i aelod y teulu cyn y llawdriniaeth ac ar ddiwedd popeth Mae'n rhaid i chi ddiolch i Dduw bob amser.

Fel bod popeth yn mynd yn dda mewn llawdriniaeth

Dad Nefol, erfyniaf arnoch i'm cadw a'm hamddiffyn
Helpa fi i ymddiried ynot ti
Ac i fod â digon o ddewrder i gael y feddygfa hon
Gwrandewch ar fy ofnau a fy mhryderon
A gwnewch yn siŵr o'ch presenoldeb
Tywys a bendithio llawfeddygon fel eu bod yn gwybod yn union beth sydd angen iddynt ei wneud
Bendithia'r holl driniaeth a gofal a roddir i mi
A nerthwch fi â'ch pŵer
Felly gallaf deimlo'n well a gwella'n dda
Yn enw Iesu
Amen

https://es.aleteia.org

Mae gofyn i Dduw anfon ei angylion i ofalu amdanom yn yr ystafell lawdriniaeth ac, yn yr un modd, mae gofyn iddo rwymo unrhyw ysbryd drwg sydd am ymyrryd yn ddau gais dilys y gallwn eu gwneud ar unrhyw adeg. 

Mae hefyd yn bwysig ein bod yn gallu datgan gyda chi glywadwy yr holl ddaioni yr ydym am ei weld fel bod yr egni da hynny yn cael ei ryddhau a bod y gair yn cael ei gyflawni yn ein bywydau neu ym mywyd unrhyw aelod o'r teulu, ffrind neu gydnabod sydd ar fin mynd i mewn i un o'r prosesau hyn. 

Ydy'r brawddegau'n mynd i weithio?

Bydd y ffaith gweddïo yn ei gwneud yn fwy diogel a thawelach.

Nid oes dim yn well nag ymddiried yn Nuw bob amser.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi dros y Plant

Os oes gennych ffydd yn eich calon, bydd Duw yn eich helpu yn yr amser ofnadwy hwn. Mae gweddïau yn tystio o lwyddiant ym mhopeth el mundo.

Gweddïwch gyda llawer o ffydd ynoch chi fel bod popeth yn mynd yn dda.

A oedd y weddi am lawdriniaeth at eich dant?

Os oes gennych unrhyw awgrymiadau gweddi, peidiwch ag oedi cyn rhoi sylwadau ar yr erthygl hon.

Yn y modd hwn, helpwch bobl eraill a fydd yn mynd trwy'r un broblem ag sydd eisoes wedi digwydd.

Ewch gyda Duw.

Mwy o weddïau i Dduw:

llyfrgell tric
Darganfyddwch Ar-lein
Dilynwyr Ar-lein
ei phrosesu'n hawdd
llawlyfr mini
a sut i wneud
FforwmPc
MathYmlacio
Cylchgrawn Lafa
cyfeiliornus