Gweddi am ddanfoniad heb gymhlethdodau

Gweddi am ddanfoniad heb gymhlethdodau Gallant ein helpu bob amser ac i gael darpariaeth dda. Gall ein helpu i fynd trwy'r cyfnod anodd hwn fel dod â bywyd i'r byd.

Er efallai nad yw’n ymddangos yn debyg iddo a bod rhai pobl yn gweld y digwyddiad hwn mor naturiol, y gwir yw ei fod yn sefyllfa fregus lle mae’r fam a’r babi yn y groth bob amser mewn perygl. Gall gallu gofyn am ddanfon esmwyth ddod â hyder a heddwch i'r fam. 

Yn ogystal, mae'r weddi hon yn gysur llonyddwch i aelodau'r teulu oherwydd eich bod chi'n gwybod hynny mae gweddïau yn bwerus ac nad yw genedigaeth yn beth hawdd, felly gall yr aelod o'r teulu sy'n lloches mewn gweddi ddod o hyd i heddwch a llonyddwch sy'n rhoi'r hyder o wybod bod Duw ei hun yn gofalu am y ddau fywyd bryd hynny. 

Gweddi am ddanfoniad syml Beth yw pwrpas y gweddïau hyn?

Gweddi am ddanfoniad heb gymhlethdodau

Pwrpas gwneud y weddi hon i gael genedigaeth dda yn enwedig yw y gall y fam a'r babi sydd ar y ffordd fod yn iach, hynny bod yn enedigaeth yn ddim cymhlethdodau ac mae popeth yn mynd yn gyflym.

Gellir cychwyn y weddi hon o ddechrau beichiogrwydd gan ei bod hefyd yn gweinidogaethu heddwch a llonyddwch i'r teulu cyfan. Mae mynd i mewn i'r broses eni gyda meddwl neu galon ing yn hynod beryglus a dyna pam mae'r weddi hon yn bwysig. 

1) Gweddi am ddanfoniad heb gymhlethdodau

“Mair, mam cariad hardd, Merch bêr o Nasareth, Chi a gyhoeddodd fawredd yr Arglwydd ac, gan ddweud“ ie ”, a wnaeth eich hun yn fam i’n Gwaredwr a’n mam: Gwrandewch heddiw ar fy ngweddïau:

(Gwnewch eich cais)

Y tu mewn i mi mae bywyd newydd yn tyfu: un bach a fydd yn dod â llawenydd a llawenydd, pryderon ac ofnau, gobeithion, hapusrwydd i'm cartref. Cymerwch ofal ohono a'i amddiffyn, Tra byddaf yn ei gario yn fy mynwes.

A hynny, yn yr eiliad hapus o eni, pan glywaf eu synau cyntaf a gweld eu dwylo bach, gallaf ddiolch i'r Creawdwr am ryfeddod yr anrheg hon y mae Ef yn ei rhoi imi.

Fy mod, yn dilyn eich esiampl a'ch model, yn gallu cyfeilio a gweld fy mab yn tyfu.

Helpa fi a fy ysbrydoli i ddod o hyd i loches i gysgodi ac, ar yr un pryd, man cychwyn i gymryd eich llwybrau eich hun.

Hefyd, fy Mam, edrychwch yn arbennig ar y menywod hynny sy'n wynebu'r foment hon ar eu pennau eu hunain, heb gefnogaeth neu heb gariad.

Boed iddynt deimlo cariad y Tad a darganfod bod pob plentyn sy'n dod i'r byd yn fendith.

Gadewch iddyn nhw wybod bod y penderfyniad arwrol i groesawu a meithrin y plentyn yn cael ei ystyried.

Our Lady of Sweet Aros, rhowch eich cariad a'ch dewrder iddyn nhw. Amen. "

Rhaid ichi gweddi ymddiried am ddanfoniad heb gymhlethdodau.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i Forwyn Montserrat dros ferched beichiog

Mae cymhlethdodau wrth esgor yn llawn yn bosibilrwydd y mae pob mam yn agored iddo.

Ewch i mewn i'r broses hon o law'r Arglwydd Dduw i gyd yn bwerus, yn hyderus bod gweddi yn bwerus ac y bydd Duw ei hun a'r Forwyn Fair Fendigaid yn gofalu am y ddau fywyd yn y broses hon.

Mae'n angenrheidiol bod yn bwyllog a bod yn amyneddgar i aros i bopeth ddwyn ffrwyth. Mae Duw yn bwerus ac iddo ef does dim amhosib, mae bob amser yn barod i wrando arnon ni a'n helpu ni bob amser. 

2) Gweddi i Saint Ramon Nonato ar gyfer genedigaeth (genedigaeth dda)

“O noddwr dyrchafedig, Saint Ramón, model elusen ar gyfer y tlawd a’r anghenus, dyma i chi fy mhostio’n ostyngedig o flaen eich traed i erfyn ar eich help yn fy anghenion.

Gan mai eich llawenydd mwyaf oedd helpu'r tlawd a'r anghenus ar y ddaear, helpa fi, erfyniaf arnoch, O Saint Ramon gogoneddus, yn hyn fy nghystudd.

I chi, amddiffynnydd gogoneddus dwi'n dod i fendithio'r mab rydw i'n ei gario yn fy mynwes.

Amddiffyn fi a'r plentyn rhag fy nghafnau nawr ac yn ystod y geni nesaf.

Rwy'n addo ichi ei addysgu yn unol â deddfau a gorchmynion Duw.

Gwrandewch ar fy ngweddïau, fy nghariad cariadus, San Ramón, a gwnewch fi'n fam hapus i'r mab hwn fy mod i'n gobeithio rhoi genedigaeth trwy eich ymyrraeth bwerus.

Felly bydded. ”

Gelwir San Ramón Nonato yn sant menywod beichiog. Mae'n dod yn ymyrrwr achosion anodd oherwydd yn ei fywyd bu'n rhaid iddo fynd trwy sawl amgylchiad anodd gan oresgyn pob un ohonynt a gwasanaethu'r Arglwydd bob amser. Mae pregethu’r efengyl a helpu’r anghenus yn rhywbeth a oedd bob amser yn ei nodweddu. Hyd heddiw mae'n parhau i fod yn gynorthwyydd ffyddlon yn yr eiliadau hyn lle mae cymaint o bryderon ac ofnau. 

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i'm ffonio

3) Gweddi dros ferched beichiog ar fin rhoi genedigaeth

“Forwyn Fair, nawr fy mod i’n mynd i fod yn Fam fel yr oeddech chi, rhowch galon debyg i chi i chi, yn gadarn yn ei serchiadau ac yn annioddefol yn ei ffyddlondeb. Calon serchog sy'n pelydru tynerwch tawel ac nad yw'n gwrthod rhoi ei hun i eraill.

Calon ... cain yn gallu rhoi cariad yn y manylion bach a'r gwasanaethau gostyngedig. Calon chaste heb gael ei gweld â thrwsgl, agored eang, sy'n cael ei mwynhau gyda llawenydd eraill. Calon felys a da nad yw'n condemnio neb a byth yn blino maddau a chariadus.

O Dduw, fe wnaethoch chi amlygu eich cariad tuag at eich gwas Saint Ramon Nonato, gan ddod ag ef yn fyw mewn ffordd ryfeddol a gwnaethoch ei gyfansoddi fel amddiffynwr y rhai ohonom sy'n mynd i fod yn famau; yn ôl eich rhinweddau a'ch ymyrraeth, erfyniaf arnoch fod y bywyd newydd yr ydych wedi egino ynof yn dod yn hapus i gynyddu nifer eich plant. 

Am Grist ein Harglwydd.

Amen. ”

Mae gweddi i ferched beichiog sydd ar fin rhoi genedigaeth yn bwerus iawn.

Pan fydd merch yn feichiog, gall yr amser geni, er ei fod wedi'i gynllunio, synnu'r teulu cyfan yn y pen draw a dyna pam mae'n rhaid i ni gadw mewn cof y weddi arbennig hon ar gyfer amser y geni.

I'r fam y mae mae gan reswm dros hyder a llonyddwch frawddeg y gellir ei hailadrodd Yn ystod y broses eni neu efallai bod y teulu'n gwneud y weddi hon tra bydd yn rhaid iddyn nhw aros. 

Gallwn ofyn i'r danfon fod yn gyflym, ei fod yn ddi-boen bod popeth yn mynd yn dda a cheisiadau diddiwedd a fydd yn unol ag angen pob person ond gyda ffydd fawr y daw'r ateb.  

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i Forwyn Montserrat dros ferched beichiog

4) Gweddi cyn ei danfon (ewch yn dda)

"Arglwydd, Dad Hollalluog! Y teulu yw sefydliad hynaf dynoliaeth, mae mor hen â dyn ei hun.

Ond, oherwydd mai hwn yw'ch sefydliad eich hun a'r unig ffordd y gall dyn ddod i'r byd hwn a datblygu i'r perffeithrwydd llawnaf, mae grymoedd drygioni yn ymosod arno, gan beri i ddynion ddirmygu'r uned wareiddiad sylfaenol hon. Cristion

Yn eu cynddaredd hunanladdol maent yn ceisio taro ergyd angheuol i'r teuluoedd. Caniatáu inni lwyddo yn y dasg dywyll honno, Arglwydd, yn y dyluniadau dinistriol hynny ar y teulu Cristnogol.

Trwy ymyrraeth ogoneddus eich gwas Saint Ramon Nonato, atwrnai amddiffyn yn y nefoedd am hapusrwydd, lles a heddwch teuluoedd Cristnogol, erfyniwn arnoch i wrando ar ein gweddïau.
Yn ôl teilyngdod y sant mawr hwn, ein noddwr, caniatâ i ni y gellir modelu cartrefi bob amser yn dilyn Teulu Sanctaidd Nasareth.

Peidiwch â gadael i elyn bywyd teulu Cristnogol fuddugoliaeth yn eu hymosodiadau cysegredig, ond yn hytrach, eu trosi i'r gwir er gogoniant eich enw sanctaidd. 

Amen. ”

Y byd Mae ysbrydol yn realiti y mae'n rhaid i ni fod yn ymwybodol ohoni bob amser. Mae paratoi popeth ar gyfer eiliad y geni hefyd yn cynnwys ein bywyd ysbrydol oherwydd dyma lle mae'r emosiynau neu'r teimladau yn byw a all wneud inni deimlo'n ddrwg neu'n anobeithiol yng nghanol eiliad mor dyner, peryglus a gwyrthiol â genedigaeth bywyd newydd. 

Cyn esgor gallwn wneud gweddïau gyda'r teulu, gyda rhieni'r babi a gyda ffrindiau sy'n teimlo fel ymuno â gweddi a all wneud gwahaniaeth er daioni yng nghanol genedigaeth. Mae gweddïau yn bwerus os ydyn nhw'n cael eu gwneud gyda ffydd ac o'r galon ac nad oes gweddi fwy diffuant na gweddi tad neu fam dros eu plant. 

Bob amser yn cael ffydd yn y gweddi i ofyn ac i gael danfoniad da heb gymhlethdodau.

Mwy o weddïau:

 

llyfrgell tric
Darganfyddwch Ar-lein
Dilynwyr Ar-lein
ei phrosesu'n hawdd
llawlyfr mini
a sut i wneud
FforwmPc
MathYmlacio
Cylchgrawn Lafa
cyfeiliornus