Gweddi i San Antonio i ddod o hyd i gariad

Gweddi i San Antonio i ddod o hyd i gariad, mae'r chwilio am wir gariad yn rhywbeth sy'n cadw llawer o bobl yn brysur ac yn bryderus. Dyma pam lawer gwaith y mae angen iddynt wneud a gweddi i San Antonio i ddod o hyd i gariad, i'w helpu i'w ddarganfod.

Mae gwireddu person yn cynnwys gallu cychwyn ei deulu ei hun ac ar gyfer hyn, y mwyafrif llethol, mae angen partner arno i fynd gyda nhw trwy gydol y broses.

Mae gwir gariad wedi dod mor fasnachol, mor orlawn nes ein bod ni'n aros am fodel union o'r hyn maen nhw'n ei werthu i ni mewn ffilmiau, llyfrau a chymdeithas yn gyffredinol.

Yn gyntaf mae'n rhaid i ni adael y syniad hwnnw o'r neilltu, gall cariad ein synnu yn y ffordd rydyn ni'n meddwl leiaf, felly mae'n rhaid i ni fod yn barod a gyda chalon agored i'w dderbyn pan fydd yn penderfynu cyrraedd.

Gweddïwch Bydd dod o hyd i wir gariad yn ein helpu i aros cyhyd ag y bo angen a gwybod sut i'w adnabod.

Gweddi i Saint Anthony i ddod o hyd i gariad A yw'n gryf? 

Gweddi i San Antonio i ddod o hyd i gariad

Mae'n gryf a phwerus, yn enwedig os gwnewch hynny gyda ffydd ac o'r galon. Mae gair yr Arglwydd yn ein dysgu, yn un o'i adroddiadau di-rif am y testament newydd, y gall cariad wneud popeth, disgwyl popeth, ei ddioddef a pheidio byth â bod.

Yn y modd hwn gallwn wybod gyda sicrwydd ai cariad neu rywbeth arall sy'n cael ei deimlo. Dywed llawer eu bod yn caru ac mae amser yn peidio â gwneud hynny, nid yw hyn, yn ôl gair Duw, yn mor.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i Blentyn Sanctaidd Atocha

Mae'r galon yn twyllo, yn fwy na phob peth. Mae teimladau'n newid tra bod cariad yn benderfyniad.

Mae gweddïo Duw ar y crëwr a gofyn iddo ein tywys i benderfynu pwy sy'n haeddu ein cariad a phwy sydd ddim, yn ogystal â nodi pwy sydd wedi penderfynu ein caru go iawn yn bwysig gan ein bod ni'n osgoi sefyllfaoedd a all fod yn boenus.

Cofiwch nad oes gweddi a wneir gyda ffydd na chaiff ei hateba.

Efallai y bydd yn cymryd cryn amser neu daw'r ateb o'r lle rydyn ni'n meddwl leiaf, ond mae'n rhaid i ni fod â'r hyder o wybod bod Duw yn gwneud popeth o'n plaid ac mae'n gwybod beth yw ein gwir anghenion.

Gweddi i ddod o hyd i wir gariad

Fy Nuw, Ti sydd, fel crëwr, yn darparu bywyd i bob creadur. Chi sy'n gweld popeth ac yn gwybod popeth, peidiwch â rhoi'r gorau i gyfeirio'ch syllu at fy mywyd a gweld sut mae'n rhaid i mi wella i fod yr unigolyn hwnnw a all gael gwir gariad.

Os nad fy nghymeriad yw'r mwyaf priodol, os nad yw fy ffordd o fod a byw yn cyd-fynd â chariad, dywedwch wrthyf. Dywedwch wrthyf yn fy nghalon bopeth y mae'n rhaid i mi ei wybod am eich gair. Ewch at fy nghlust ac awgrymu beth ddylwn i ei wneud. Peidiwch â gadael fi, ddydd ar ôl dydd, yn aros am y cariad sicr hwnnw, heb wybod mai fi sy'n gorfod newid.

Duw'r nefoedd, Gan fod yn oruchaf ac yn fendigedig, rwy'n ymddiried ynoch chi. Gwn fod eich gair yn fy nghalon fel y dŵr pur sy'n rhedeg trwy'r afon ac yn glanhau popeth yn ei lwybr. Rwy'n aros am eich gair a'ch holl gyngor. Edrychaf ymlaen at eich arddywediadau. Rwyf am eich derbyn yn fy mod dyfnaf. Rwy'n gwybod y byddant yn deg, yn ddoeth ac yn wir, yn gyfleus ar gyfer fy mywyd caru.

Oherwydd eich bod chi cyfiawnder, doethineb a gwirionedd. Dduw'r ffurfafen, rwy'n addo ichi y byddaf yn rhoi eich awgrymiadau arbenigol ar waith ac y byddaf bob amser yn dilyn y llwybr rydych chi'n ei nodi i mi. Tywys fi trwy'r llwybr hwn fel fy mod i'n gwybod yr union lwybr i'w ddilyn, bob amser yn unol â'ch deddfau cariad. Rwy’n gweddïo y bydd fy mhartner yn y dyfodol bob amser yn fy anrhydeddu ac yn fy ngharu heb amodau ac yn well gen i yn anad dim arall.

Amen, amen.

https://www.wemystic.com/es/

 Dylai'r weddi hon gael ei gwneud gan adael ein dewisiadau o'r neilltu, mae'n rhaid i ni feddwl am yr hyn sy'n bwysicach na theimladau, beth fydd yn para trwy'r blynyddoedd. 

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i Sant Ioan Bosco

Gellir cyflawni cariad yn unrhyw le ond mae gwir gariad yn cael ei adeiladu o ddydd i ddydd. Mae'n waith tîm lle gallwn ddibynnu ar gymorth y crëwr Duw o bob peth.

Os yw'n bosibl cyflawni gwir gariad ac os ydym yn ymddiried yng ngrym gweddi mae'r posibiliadau'n llawer mwy. Gweddïwch gan ddefnyddio ein geiriau ein hunain ac aros am yr ateb.

Gweddi i Saint Anthony o Padua i ddod o hyd i gariad 

Bendigedig Saint Anthony, y mwyaf caredig o'r holl saint, eich cariad at Dduw a'ch cariad at ei greaduriaid a'ch gwnaeth yn deilwng o feddu ar bwerau gwyrthiol.

Gyda'ch geiriau gwnaethoch chi helpu'r rhai â phroblemau neu bryderon a gwyrthiau a ddigwyddodd trwy eich ymyrraeth. Yr wyf yn erfyn arnoch i gael ar fy nghyfer ... (mynegwch eich cais).

Sant addfwyn ac annwyl, gyda'ch calon bob amser yn llawn tosturi dynol, sibrwd fy nghais at y Plentyn melys Iesu, a oedd yn hoffi bod yn eich breichiau, a derbyn am byth ddiolchgarwch fy nghalon. (Gweddïwch dri o'n rhieni a thri Marw Henffych.)

https://www.aboutespanol.com/

Saint Anthony o Padua yw'r sant y mae'n rhaid i ni weddïo arno i ddod o hyd i wir gariad. Gall AU eich helpu i gael cariad, eich enaid, yr hanner arall, eich bywyd yn ategu.

Mae'n berson arall a gafodd ei greu yn arbennig ar eich cyfer chi, peidiwch ag amau ​​ei fod.

Mae gweddïau yn bwerus ac yn ein helpu i arwain egni'n dda fel nad ydym yn syrthio i anobaith na'r gwall o gredu i ddod o hyd i gariad lle nad oes un.

Gweddi i San Antonio i ddod o hyd i gariad eich bywyd 

Mae Saint Anthony, sy'n ogoneddus ac yn adnabyddus am eich gwyrthiau, yn caniatáu i mi Drugaredd Duw i gyflawni fy awydd i (cael partner).

Gan eich bod mor garedig â phechaduriaid fel fi, peidiwch ag edrych ar fy beiau, ystyriwch ogoniant Duw i faddau fy nghamgymeriadau, caniatâ i mi'r cais yr wyf yn ei wneud yn gryf i chi. Saint Gogoneddus y Gwyrthiau, cysur y cystuddiedig, gofynnaf am eich help ar eich pengliniau a bod yn Arweiniwr imi. Rwyf wedi dod i'ch cymorth gyda chais ac mae hyn wedi lleddfu fy nghalon gystuddiol a ddiolchgar.

Derbyn fy offrymau o ddefosiwn a chariad tuag atoch chi. Adnewyddaf fy addewid i fyw trwy eich caru chi, Saint Anthony, Duw a fy nghymydog.

Bendithia fi â fy nghais, caniatâ i mi y gras i fynd i mewn i Deyrnas Nefoedd ryw ddydd, er mwyn gallu canu trugareddau'r Arglwydd am byth.

Amen.

Bydd Sn Antonio yn gwrando arnoch chi ac yn eich helpu trwy gydol y broses fel eich bod chi'n dod o hyd i gariad eich bywyd.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi Sant Ignatius o Loyola

Ar ôl ichi ddod o hyd iddo, gallwch barhau i ofyn iddo barhau i arwain ei gamau a'i benderfyniadau bob amser.

Mae gan weddi bwer, mae ganddo ffydd ac ymddiriedaeth y bydd yn gwneud y gweddill.

A gaf fi ddweud y 3 gweddi wrth San Antonio?

Ydych chi eisiau gweddïo mwy na gweddi i ddod o hyd i wir gariad?

Yn gallu ei wneud.

Yn gallu ac yn gweddïo pob gweddi heb gyfyngiadau. Gellir gweddïo i gyd gyda'i gilydd heb broblem.

Cofiwch mai'r peth pwysicaf yw cael llawer o ffydd yn Nuw ac yn San Antonio.

Yn y modd hwn byddwch yn cael yr help mwyaf posibl i gael eich cariad.

Mwy o weddïau:

 

llyfrgell tric
Darganfyddwch Ar-lein
Dilynwyr Ar-lein
ei phrosesu'n hawdd
llawlyfr mini
a sut i wneud
FforwmPc
MathYmlacio
Cylchgrawn Lafa
cyfeiliornus