Gweddïau pwerus 3 i gael y swydd yn ôl

Gweddïau pwerus 3 i gael y swydd yn ôl. Mae gwaith bob amser yn destun pryder, hyd yn oed i'r rhai sydd wedi colli swydd yr oeddent yn ei hoffi yn fawr iawn. Y cwestiwn "ond beth wnes i o'i le?" Nid yw'n croesi ein meddyliau ac rydym yn cwestiynu ein gallu. Ond y gwir yw, yn aml nid oedd gan y rheswm dros y layoff unrhyw beth i'w wneud â chi ac fe ddigwyddodd am resymau y tu hwnt i'ch rheolaeth. Mae'r sgam yn anodd ac yn anodd ei gymhathu, felly rydyn ni am roi ychydig o gryfder i chi i gael eich swydd goll yn ôl. Cymerwch gip ar 3 brawddeg dychwelyd i'r gwaith pwerus i'ch helpu chi ar eich cwest i fynd yn ôl i'ch hen swydd.

Gweddïau pwerus 3 i gael y swydd yn ôl

Gweler hefyd gynnwys arall ar gydymdeimlad, defodau a gweddïau drosto el mundo llafur:

Gweddi i adfer y gwaith gydag ymyrraeth sawl sant

"O! Annwyl Fam Ein Harglwyddes Aparecida Oh Santa Rita de Cascia O fy San Judas Tadeo gogoneddus, amddiffynnydd achosion amhosibl. Saint Expedite, sant munud olaf a Sant Edwiges, sant yr anghenus Ymyrrwch â'r Tad drosof (dywedwch eich enw llawn) Gofynnaf ichi fy helpu i fynd yn ôl i'r gwaith fel y gallant fy ngalw'n ôl, ar frys. Yr wyf yn dy ogoneddu ac yn dy foli bob amser Fe ymgrymaf o'th flaen. Gweddïwch: 1 Ein Tad a 3 Adar y Môr Ymddiriedaf yn Nuw â’m holl nerth a gofynnaf iddo oleuo fy llwybr a’m bywyd, Amen.

Dywedwch hyn gweddi am 3 diwrnod yn olynol, os yn bosibl ar yr un pryd. Dewiswch le tawel a heddychlon hefyd lle na fydd aflonyddwch arnoch chi, fel y gallwch chi ganolbwyntio'n llawn ar eich bwriad mewn ffordd gadarnhaol iawn a chyda'r ffydd a'r sicrwydd y cyflawnir y gras hwn.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi Myfyrwyr - Ffydd i gyflawni'ch nodau

Gweddi i adfer gwaith gydag ymyrraeth San Antonio

"Os ydych chi eisiau gwyrthiau, Ewch i San Antonio, Byddwch chi'n ffoi rhag y diafol A themtasiynau israddol. Adfer y colledig Mae'r carchar garw wedi torri, Ac ar anterth y corwynt ildiwch i'r môr cythryblus. Trwy eich ymyrraeth Y pla, y gwall, y farwolaeth ffo, Daw'r gwan yn gryf A daw'r claf yn iach. Adfer yr hyn a gollwyd... (ailadrodd 3 gwaith) Pob drygioni dynol Cymedrol, ymddeol, Dywedwch wrthym pwy a'i gwelodd; Felly dywed y Padu. Adfer yr hyn a gollwyd… (ailadroddwch 3 gwaith) Gogoniant i'r Tad, y Mab a'r Ysbryd Glan. Megis yr oedd yn y dechreu, yn awr ac yn wastadol Amen. Adfer yr hyn a gollwyd... (ailadrodd 3 gwaith) V. Gweddïwch drosom ni, fendigedig Sant Antwn. A. Fel y byddom deilwng o addewidion Crist. Adfer yr hyn a gollwyd... (ailadrodd 3 gwaith) Gweddïwch Ein Tad a Ave Maria.

Dywedwch hyn gweddi feunyddiol neu yn ôl yr angen, a chynnau cannwyll o ddiolch i Saint Anthony pan gyflawnir gras. Saint Anthony yw'r Sant y mae'n rhaid i ni ei alw am rywbeth a gollwyd, fel y gallwch chi ddefnyddio hwn hefyd gweddi am gariad, pwrpas, arian neu unrhyw sefyllfa y mae angen ei hadfer.

Gweddi i adfer gwaith gydag ymyrraeth Sant Cyprian

“Coeden Mandingo yw Santo Antonio, coeden mirongueiro yw Santo Onofre. O, o, fy Nghypriad sanctaidd... Dyn du sy'n gwybod sut i roi swyn da Gwnewch hi'n dawel, siaradwch ychydig a byddwch yn quimbandeiro! ” Saint Cyprian, diolch. Bod y siawns i mi (dywedwch eich enw llawn) gael y swydd rydw i eisiau (dywedwch enw eich cwmni) yn fwy na'r nifer o bobl fydd yn darllen y neges hon! Sant Cyprian, dewin a Christion, cyfiawn a drwg, gwybodus a dominyddol yn ei gelfyddydau crefyddol, galwaf arnoch â'm holl galon, corff, enaid a bywyd i gyrraedd y nod o gael y swydd hon (dyweder enw'r cwmni) yn ôl. Gofynnaf i holl rymoedd uwch y Drindod Sanctaidd, grymoedd y môr, aer, tân, natur a'r bydysawd wneud i'r gwaith hwn syrthio i'm breichiau a chael eich rhwymo'n llwyr gennyf (dywedwch eich enw llawn). Boed i'r swydd hon yn (dywedwch enw'r cwmni) fod yn eiddo i mi am byth, fel na all y swydd hon o dan y PŴER Sanctaidd hon fod yn eiddo i neb ond (dywedwch eich enw llawn) fi. A fyddech cystal â gadael i'r swyddog llogi weld dim ymgeiswyr eraill ond fi (dywedwch eich enw llawn). Cyn belled nad yw'r rheolwr cyflogi yn fy ffonio (dywedwch eich enw llawn) i ddweud wrthyn nhw mai fy swydd i yw hi, ni fyddan nhw'n hapus a phob tro maen nhw'n clywed fy enw (dywedwch eich enw llawn) maen nhw'n siŵr fy mod i' fi yw'r person iawn i siarad ag ef. . y swydd Gafr wyrthiol a ddringodd y bryn, dewch â'r swydd i mi (gadewch i ni ddweud enw'r cwmni) sydd ei angen arnaf ac yn chwennych. Boed felly, fe'i gwneir, fe'i gwneir. Rwy’n credu a byddaf yn cael y swydd rydw i eisiau gen i (dywedwch eich enw llawn) am byth.”

Hyn mae gweddi yn bwerus iawn a dylid ei wneud yn ystod 3 diwrnod ar yr un pryd gyda ffydd a phositifrwydd mawr! Cymerwch ychydig funudau i ddychmygu'ch bywyd yn y realiti newydd hwn, gyda'r holl hapusrwydd y bydd y dychweliad hwn i'r hen swydd yn dod â chi. Os ydych chi wir yn benderfynol mai mynd yn ôl i'ch hen swydd yw'r opsiwn gorau, edrychwch ar y 4 defod gwrth-dwyll i gael eich swydd yn ôl a chryfhau'ch cais ymhellach.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i Groes Sanctaidd Jerusalem, gwyryf a noddwr Rhufain.
Darganfod Sut i'w Wneud
Darganfod Niwclews
gweithdrefnau Sbaeneg a Lladin
Ychwanegiadau