Arfwisg Duw

Ydych chi'n gwybod Arfwisg Duw?

Fel mewn rhyfel, lle mae angen arfwisg arbennig ar filwyr fel festiau bulletproof, helmedau i amddiffyn eu pennau, arfau ac offer eraill.

En el mundo ysbrydol, mae angen arfwisg arnom hefyd sy'n ein hamddiffyn ac yn ein helpu i wynebu'r holl adfydau a all godi mewn bywyd.

Yng ngair Duw, yn benodol ym mhennod olaf Effesiaid, mae un o'r llythyrau a ysgrifennodd yr Apostol Paul, yn cynghori pob credadun i ddefnyddio arfwisg Duw i ymladd â'r un drwg a gallu ennill buddugoliaeth.

Mae'r byd ysbrydol mewn rhyfel cyson a dyna pam mae'n rhaid i ni fod yn barod bob amser.

Rhannau o ffordd Duw

Arfwisg Duw

Mae'r arfwisg hon yn cynnwys cyfres o offerynnau ysbrydol y mae'n rhaid i chi, er mwyn gwybod sut i'w defnyddio, wybod sut maen nhw'n cael eu defnyddio a dyna pam rydyn ni nawr yn dweud popeth sydd angen i chi ei wybod i amddiffyn eich hun gyda'r arfwisg ysbrydol. 

1: Gwregys y gwirionedd

Enwir gwregys y gwirionedd yn Effesiaid 6:14. Yn gorfforol ac yn yr hen amser, roedd milwyr yn gwisgo gwregys i gadw'r tiwnig yn gadarn wrth gynnal y corff.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Sut gall Cristnogaeth helpu mewn sefyllfaoedd o boen a dioddefaint?

Yn yr ystyr ysbrydol, daw'r gwregys yn wybodaeth a diogelwch sy'n gwneud inni sefyll yn gadarn, argyhoeddedig ein bod meibion ​​duw, er bod yr un drwg eisiau ein hargyhoeddi fel arall. 

Er mwyn gwneud defnydd priodol o wregys y gwirionedd rhaid llenwi ein calon â gair yr Arglwydd rhaid inni gryfhau ein hunain â gweddi. Mae'n rhaid i ni fyw bywyd cyfan a chadarn yn ffordd Crist. 

2: Dwyfronneg cyfiawnder.

Yn union fel yn yr hen amser roedd yr arfwisg, yr oedd yr organau mewnol wedi'i gorchuddio â hi, fel y gwyddom bellach fel y fest bulletproof.

Mae angen i'r milwyr sy'n cerdded yn y byd ysbrydol gadw ein calonnau rhag pob ymosodiad gan y gelyn.

Mae dwyfronneg cyfiawnder yn dod yn orchudd sy'n rhoi inni cyfiawnder ein bod ni'n cyflawni trwy Iesu a'r aberth a wnaeth droson ni yw croes Calfaria. 

Er mwyn ei ddefnyddio’n gywir rhaid i ni gofio’r hunaniaeth sydd gennym yng Nghrist, cydnabod mai diolch i’w aberth yw ein bod yn gyfiawn gerbron y tad nefol.

Ni allwn gredu'r hyn y mae'r gelyn yn ei ddweud wrthym na'u cyhuddiadau na bod yn cofio ein bywyd yn y gorffennol na'n pechodau.

Mae'r rheini'n strategaethau o'r un drwg i'n brifo a dim ond dwyfronneg cyfiawnder sy'n ein hamddiffyn rhag yr ymosodiadau hyn. 

3: Paratoi'r efengyl

Mae angen i bob rhyfelwr amddiffyn ei draed rhag ymosodiadau oherwydd mae'r rhain hefyd yn darged pwysig i'r gelyn.

Os nad yw milwr yn gadarn yn ei daith gerdded yna mae'n hawdd ei ddileu. Rhaid i filwyr gymryd camau cadarn a diogel, heb betruso nac ofn. 

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Sut mae gwasanaethau eglwysig yn cael eu cynnal?

Rhaid gwisgo esgidiau'r efengyl yn ddiogel, ymddiried yn yr hyn y mae'r Arglwydd wedi'i roi ichi, aros yn gryf ar y ffordd.

Llenwch eich hun gyda heddwch, llawenydd a chariad a chaniatáu i hyn ledaenu i'r rhai o'ch cwmpas. Yr alwad yw pregethu'r Efengyl i bob creadur.

Gyda chamau diogel bob amser yn gwylio i beidio â chamu ar unrhyw fwynglawdd nac unrhyw wrthrych miniog y gallai'r gelyn ei adael ar y ffordd. Bob amser yn symud ymlaen a byth yn cefnogi, yn tyfu yn nheyrnas Dduw. 

4: Tarian ffydd yn arfwisg Duw

Yma mae'r Apostol Paul yn gadael cyfarwyddiadau inni ar gyfer defnyddio tarian ffydd. Rydyn ni'n gwybod bod tarian yn arf amddiffyn a all ein helpu yn y frwydr fel nad yw'r un o'r ymosodiadau yn ein cyrraedd.

Yn y byd ysbrydol mae angen tarian arnom hefyd oherwydd bod y gelyn yn taflu dartiau a all, os yw'n ein cyrraedd ni, ein brifo llawer. 

Defnyddir tarian ffydd yn gywir pan fydd ein ffydd yn cael ei chryfhau. Ar gyfer hyn mae'n rhaid i ni ddarllen gair Duw, ei gofio ac, yn bwysicaf oll, ei roi ar waith.

Gadewch inni gofio bod ffydd fel cyhyr, os na chaiff ei ymarfer yna atroffi, gadewch inni ymarfer ffydd a'i gwneud yn gryf fel y gall ein hamddiffyn rhag yr holl ymosodiadau y mae'r un drwg yn eu taflu yn ein herbyn. 

5: Helmed iachawdwriaeth yn Arfogaeth Duw

Helmed yw'r helmed sy'n amddiffyn pen y milwr. Un o'r darnau pwysicaf o'r holl arfwisgoedd.

Mae ein meddwl yn faes y gad go iawn ac mae'n darged hawdd i'r gelyn oherwydd ei fod yn ymosod yn uniongyrchol yn ein meddyliau gan ein gwneud ni'n negyddol neu wneud i ni gredu pethau nad ydyn nhw'n gywir yn ôl gair yr Arglwydd. 

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Beth yw'r Talmud?

Rydyn ni'n defnyddio helmed neu helmed iachawdwriaeth pan rydyn ni'n cofio bob amser ein bod ni'n cael ein hachub trwy ffydd ac mae hynny'n wirionedd na ellir ei newid.

Rhaid inni ymladd ac ymladd meddyliau drwg â gair Duw oherwydd ei fod yn ein caru ni ac wedi maddau inni am ein holl bechodau. 

6: Cleddyf yr Ysbryd yn Arfogaeth Duw

Yma mae gwahaniaeth mawr oherwydd bod yr arfau eraill i'n hamddiffyn ond mae hyn yn arbennig oherwydd iddo gael ei greu fel y gallwn ymosod ar rymoedd drygioni. Gyda'r cleddyf gallwn brifo a lladd y gelyn bob tro yr ydym am fynd yn ein ffordd.

Ag ef gallwn amddiffyn ein hunain a goleuo'r ffordd yr ydym yn teithio, yn sicr ei fod yn bwerus ac, os ydym yn gwybod sut i'w ddefnyddio, y byddwn yn cael y fuddugoliaeth. 

Er mwyn gwneud defnydd cywir o gleddyf yr Ysbryd mae'n rhaid i ni gael ein llenwi â gair Duw oherwydd bod y cleddyf yn cael ei actifadu pan rydyn ni'n siarad ei air. Mae'n bwysig gallu ei ddefnyddio'n effeithiol ym mhob sefyllfa a phan fyddwn ni'n ei wneud yn effeithiol yn ein bywydau.

Cofiwch fod y Beibl fel llawlyfr bywyd ac er mwyn i'r geiriau hyn gael pŵer mae'n rhaid i ni wneud y pethau sy'n cael eu nodi yno. 

Mae'r holl arfwisg ysbrydol yn gweithio trwy ffydd ac yn cael ei gryfhau yn y canol o weddi.

Po fwyaf y byddwn yn darllen ei air, y mwyaf o ffydd fydd gennym a byddwn yn gallu defnyddio'r arfwisg yn fwy effeithiol. Gweddi yw'r allwedd i bopeth, bydd cymundeb â'r Ysbryd Glân yn ein harwain i fyw yn ôl ewyllys y tad nefol. 

 

Darganfod Sut i'w Wneud
Darganfod Niwclews
gweithdrefnau Sbaeneg a Lladin
Ychwanegiadau