Právní upozornění a podmínky použití

Právní upozornění a podmínky použití

Dokument zkontrolován na 25 / 03 / 2018

Pokud jste sem přišli, je to tak, že vám záleží na zadní místnosti tohoto webu a na podmínkách, ve kterých se rozhodnu s vámi interagovat, a to je pro mě skvělá zpráva, protože jsem za tento web zodpovědný.

Důvodem tohoto textu je podrobně vysvětlit funkce této webové stránky a poskytnout vám veškeré informace týkající se odpovědné osoby a účelu obsahu, který je na ní obsažen.

Vaše data a vaše soukromí jsou na tomto webu nanejvýš důležité, a proto vám také doporučujeme přečíst si Ochrana osobních údajů.

Odpovědný identifikátor

První věc, kterou byste měli udělat, je vědět, kdo je zodpovědný za tento web. V souladu se zákonem č. 34/2002 ze dne 11. července o službách informační společnosti a elektronickém obchodu vás informuje:

• Název společnosti je: Online Servicios Telemáticos SL
• CIF / NIF B19677095
• Sídlo společnosti je v C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada)
• Sociální aktivita je: Web specializovaný na několik oborů online marketingu.

Účel této webové stránky

• Poskytovat obsah související s činností online marketingu.
• Spravujte seznam předplatitelů blogu a moderujte komentáře.
• Spravujte obsah a komentáře nabízených služeb.
• Správa sítě přidružených přidružených společností.
• Prodávejte vlastní a třetí strany.

Použití webu

Při používání webu Discover.online se Uživatel zavazuje, že nebude provádět žádné jednání, které by mohlo poškodit image, zájmy a práva objevu.online nebo třetích stran nebo které by mohlo poškodit, deaktivovat nebo přetížit objevování webu. online nebo které by jakýmkoli způsobem bránilo normálnímu používání webu.

Discover.online přijímá přiměřeně přiměřená bezpečnostní opatření k detekci existence virů. Uživatel si však musí být vědom toho, že bezpečnostní opatření počítačových systémů na internetu nejsou zcela spolehlivá, a proto objevování online nemůže zaručit nepřítomnost virů nebo jiných prvků, které mohou způsobit změny v počítačových systémech. (software a hardware) uživatele nebo v jeho elektronických dokumentech a souborech v nich obsažených.

V každém případě je zakázáno, aby UŽIVATELÉ (mohli smazat obsah a komentáře, které považuje za vhodné) chovat, která zahrnují:

• Ukládat, publikovat a / nebo přenášet data, texty, obrázky, soubory, odkazy, software nebo jiný nežádoucí obsah v souladu s platnými právními ustanoveními nebo podle odhadu zjištění, že online je nezákonný, násilný, výhružný, urážlivý, hanlivý, vulgární, obscénní, rasistické, xenofobní nebo nepříjemné nebo jinak nezákonné nebo způsobující poškození jakéhokoli druhu, zejména pornografické.

Povinnosti uživatele

Jako uživatel jste informováni, že přístup na tuto webovou stránku neznamená v žádném případě začátek obchodního vztahu se společností Online Servicios Telemáticos SL tímto způsobem, uživatel souhlasí s používáním webové stránky, jejích služeb a obsahu bez porušení současná legislativa, dobrá víra a veřejný pořádek. Je zakázáno používat web pro nezákonné nebo škodlivé účely, nebo to může jakýmkoli způsobem způsobit poškození nebo zabránit normálnímu fungování webu.

Pokud jde o obsah této webové stránky, je zakázáno:

• jejich reprodukce, distribuce nebo úpravy, zcela nebo zčásti, pokud to nepovolí jejich oprávnění vlastníci;
• jakékoli porušení práv poskytovatele nebo oprávněných vlastníků;
• Jeho použití pro komerční nebo reklamní účely.

Zásady ochrany údajů a důvěrnosti

Společnost Online Servicios Telemáticos SL zaručuje důvěrnost osobních údajů poskytnutých UŽIVATELI a jejich nakládání s nimi v souladu se současnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, přičemž přijala úroveň zabezpečení ochrany zákonem požadovaných osobních údajů.

Společnost Online Servicios Telemáticos SL se zavazuje používat data obsažená v souboru „WEB Users and SUBSCRIBERS“, respektovat jejich důvěrnost a používat je v souladu s jejich účelem, jakož i dodržovat jejich povinnost ukládat a přizpůsobovat všechny opatření, která mají zabránit změně, ztrátě, zacházení nebo neoprávněnému přístupu, v souladu s ustanoveními královského nařízení 1720/2007 ze dne 21. prosince, kterým se schvalují nařízení o vývoji organického zákona 15/1999 ze dne 13 Prosinec, Ochrana osobních údajů.

Tento web používá různé systémy sběru osobních údajů uvedené v Ochrana osobních údajů a kde jsou použití a účely podrobně uvedeny. Tato webová stránka vždy vyžaduje předchozí souhlas uživatelů ke zpracování jejich osobních údajů pro uvedené účely.

Uživatel má právo kdykoli odvolat svůj předchozí souhlas.

Uplatňování práv ARCO

Uživatel může s ohledem na shromážděné údaje uplatnit práva uznaná v Organickém zákoně 15/1999 na přístup, opravu nebo zrušení údajů a námitky. Pro uplatnění těchto práv musí uživatel učinit písemný a podepsaný požadavek, který může zaslat, spolu s fotokopií svého ID nebo ekvivalentního identifikačního dokumentu, na poštovní adresu Online Servicios Telemáticos SL (tj. C / Blas de Otero nº16 1º Iz.) -18230 - Albolote (Granada)) nebo e-mailem, přiložte fotokopii dokladu totožnosti na: info (zavináč) discover.online. Do 10 dnů bude žádost zodpovězena za účelem potvrzení výkonu práva, které jste požádali o uplatnění.

nároky

Online Servicios Telemáticos SL informuje, že uživatelé a zákazníci mají k dispozici formuláře stížností.

Uživatel může uplatnit reklamaci vyžádáním si svého reklamačního listu nebo zasláním e-mailu na info (at) Discover.online s uvedením vašeho jména a příjmení, zakoupené služby nebo produktu a uvedení důvodů pro váš nárok.

Svou reklamaci můžete také poslat poštou na: Online Servicios Telemáticos SL, C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada) pomocí, pokud si přejete, následujícího formuláře žádosti:

K pozornosti: Online Servicios Telemáticos SL

C / Blas de Otero č. 16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada)

E-mail: info (at) Discover.online

• Uživatelské jméno:
• Adresa uživatele:
• Podpis uživatele (pouze pokud je uveden na papíře):
• Datum:
• Důvod reklamace:

Práva duševního a průmyslového vlastnictví

Na základě těchto Všeobecných podmínek nejsou na webu objevu udělena žádná práva duševního nebo průmyslového vlastnictví. Linka, jejíž duševní vlastnictví patří společnosti Online Servicios Telemáticos SL, reprodukce, transformace, distribuce, veřejná komunikace, zpřístupňování veřejnosti jsou výslovně zakázány uživateli , těžba, opětovné použití, předání nebo použití jakékoli povahy, jakýmkoli způsobem nebo postupem, kterékoli z nich, s výjimkou případů, kdy je to ze zákona povoleno nebo povoleno držitelem odpovídajících práv.

Uživatel ví a souhlasí s tím, že celá webová stránka obsahující, bez omezení, text, software, obsah (včetně jejich struktury, výběru, uspořádání a prezentace) fotografie, audiovizuální materiál a recepty, je chráněna ochrannými známkami, autorskými právy a další registrovaná legitimní práva v souladu s mezinárodními smlouvami, jichž je Španělsko stranou, a další vlastnická práva a zákony Španělska.

V případě, že uživatel nebo třetí strana usoudí, že došlo k porušení jejich oprávněných práv duševního vlastnictví zavedením určitého obsahu na web, musí tuto okolnost oznámit společnosti Online Servicios Telemáticos SL s uvedením:

• Osobní údaje držitele zúčastněné strany o údajně porušených právech nebo označení zastoupení, s nimiž jedná v případě, že je pohledávka předložena jinou stranou než zúčastněnou stranou.
Uveďte obsah chráněný právy duševního vlastnictví a jejich umístění na webu, akreditaci uvedených práv duševního vlastnictví a výslovné prohlášení, v němž je zúčastněná strana odpovědná za pravdivost informací poskytnutých v oznámení.

Externí odkazy

Online Servicios Telemáticos SL odmítá jakoukoli odpovědnost s ohledem na informace, které jsou mimo tento web, protože funkcí odkazů, které se objevují, je pouze informovat uživatele o existenci jiných zdrojů informací o konkrétním tématu. Společnost Online Servicios Telemáticos SL je osvobozena od jakékoli odpovědnosti za řádné fungování takových odkazů, za výsledek získaný prostřednictvím uvedených odkazů, za pravdivost a legálnost obsahu nebo informací, ke kterým lze přistupovat, a za škody, které mohou utrpět Uživatel na základě informací nalezených na propojeném webu.

Vyloučení záruk a odpovědnosti

Online Servicios Telemáticos SL neposkytuje žádnou záruku ani nenese v žádném případě odpovědnost za škody jakéhokoli druhu, které by mohly způsobit:

• nedostatečná dostupnost, údržba a efektivní provoz webové stránky nebo jejích služeb a obsahu;
• existence virů, škodlivých nebo škodlivých programů v obsahu;
• Nedovolené, nedbalé, podvodné nebo v rozporu s tímto právním oznámením;
• Nedostatek zákonnosti, kvality, spolehlivosti, užitečnosti a dostupnosti služeb poskytovaných třetími stranami a zpřístupňovaných uživatelům na webových stránkách.

Poskytovatel nenese za žádných okolností odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v důsledku nezákonného nebo nesprávného použití této webové stránky.

Rozhodné právo a jurisdikce

Obecně platí, že vztahy mezi objevováním online s uživateli jejich telematických služeb, které jsou přítomny na této webové stránce, podléhají španělským právním předpisům a jurisdikci a soudům v Granadě.

kontakt

V případě, že má jakýkoli uživatel jakékoli dotazy týkající se tohoto právního upozornění nebo jakýchkoli komentářů na webu Discover.online, můžete přejít na info (at) Discover.online

Discover.online si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění upravit prezentaci a konfiguraci webu Discover.online jako toto právní upozornění.

triková knihovna
Objevte online
Online následovníci
zpracovat to snadno
mini manuál
a jak dělat
ForumPc
TypRelax
LavaMagazín
bludař