Modlitba spravedlivého soudce

Modlitba ke spravedlivému soudci Je to ten, který je určen Pánu Ježíši Kristu, našemu jedinému soudci před Bohem Otcem.

Je důležité vědět, že modlitby musí být učiněny vírou.

Slovo Pána nás učí, že pokud ho budeme hledat, musíme uvěřit, že bude pozorný, aby nás naslouchal, a to je tajemstvím všeho toho, věřit.

Bez víry věty jsou to pouze prázdná slova, která nedosahují žádného umění a nesplňují účel, pro který byly vyrobeny.

K tomu všemu je nutné vědět, jaké jsou hlavní důvody, které nás vedou k modlitbě, mnoho lidí žádá spravedlivého soudce pouze rutinně, ale ne ze srdce, a pak modlitba ztrácí účinnost.

Co je modlitba spravedlivého soudce?

Modlitba spravedlivého soudce

Pán Ježíši Kriste Je to náš přítel, bratr a náš spravedlivý soudce. 

Je požádán o mnoho věcí a jednou z nejčastějších žádostí je ochrana nás a našich rodin.

Mnoho křesťanů tuto modlitbu dělá každý den, a to musí být tak, protože každý den zlo pronásleduje a je vždy dobré opustit domov s ochranou spravedlivého soudce o každém z nás. 

Toto je modlitba, která se děje ze srdce, protože jsme dali do vašich rukou nejbližší věc, kterou máme, to jsou vždy naše děti a rodina obecně.

Udělejte tuto modlitbu před zahájením každodenní cesty s celou rodinou u snídaně Je to velmi dobrý nápad protože také podporujeme procvičování jednoty v rodině a naplňujeme to, co říká slovo Die soque, pokud se dva nebo tři shodnou, a požádáme Otce jménem Ježíše, aby udělil petice z nebe. 

Modlitba spravedlivého katolického původního soudce

Ach bože a spravedlivý, že natáhneš ruku k chudým a bohatým!

Věčný milenec odpuštění a lásky, duchovní světlo, které osvětluje nejtemnější cesty, Slovo života a hluboké lásky, Výuka a svědectví, které nás živí modlitbou.

Vy, kteří jste utrpěli nejstrašnější špatné zacházení a ponížení, že jste svatí a čistě přijali s pokorou nejhorší tresty, vy, který jste králem králů, který žije a vládne nad veškerým zlem a celým lidstvem, jste přivítali, aniž byste reptali nejvíc bolestivé rány, A dal jsi všechno pro naši spásu, ať k tobě přijde naše modlitba a naše žádost.

Démoni a zmocnění se vás utekli mocí své modlitby, vychovali jste nemocné ze svých postelí, vyléčili jste slepí před jejich slepotou, vrátili jste zdraví malomocným, dali jste život a chléb těm, kteří vás následovali.

Rozmnožili jste ryby a bochníky, abyste je dali davu. Otevřeli jste vody a procházeli jimi, Dali jste den a noc, Mír a harmonii, Vy, náš spravedlivý soudce, bez váhání doprovázejte své lidi, Bez omezení dáte všechno, A splňujete své sliby: Když k vám oddaný přijde, nebudete ponížovat ani zradit, nebudete urazit nebo ublížit, učíte nás skrze podobenství, zanecháte věčného dědictví v Písmu svatém, nasloucháte naší modlitbě a přijdete k našemu prospěchu.

Amen.

Modlitba je vždy způsob, jak kromě našich požadavků vyzdvihnout naše chválu a díky Bohu, který nám a našim rodinným příslušníkům poskytuje ochranu každý den na světě.

Může vás zajímat:  Modlitba, aby na mě vzpomněla

Při této modlitbě víme a věříme, že božská ochrana jde před námi ve všem, co děláme ten den.

Katolická církev má model modlitby k původnímu spravedlivému soudci, v tomto příkladu modlitby vidíme, že začneme uznáním všech atributů Ježíše Krista a poté žádost a končíme poděkováním udělené laskavosti, která jako akt víry věří, že Zázrak je již hotový.

Modlitba za spravedlivého soudce za muže 

Šelmy, které na mě útočí, lvi, kteří na mě řev, zlo po mém boku, cítím strach a úzkost. Už nejsem schopen chodit, obávám se nespravedlnosti,

Moji protivníci se vysmívají, věří, že mají moc, a přestože se objevuje moje zbabělost, existuje Nejvyšší bytost, která mi určitě přijde na pomoc.

Jen soudce přijde, rychle přijde ke mně, zbav se všeho zla, ostatní muži mě napadnou a trápí

Křičím a hledám tvou přítomnost v mém životě, jsem křehký muž, hledám tě a nemohu tě najít, Pojď, přijď můj milovaný soudce.

Kéž čarodějnictví a zlo, Ten okultismus a santerie, Kéž ďábel a hříšník, Ohněte hlavu, Jděte pryč z mé strany, Okamžitě odstraňte, Just Judiel, přijďte k mé pomoci, žádám vás prosím.

Klid a vyrovnanost přicházejí, muži již tleskají a uctívají vaše svaté jméno, děkuji vám, dávám vám spravedlivého soudce, děkuji navždy, Hallelujah, Amen

Tato konkrétní modlitba existuje, protože v poslední době dochází k násilí, je velmi obtížné v kterýkoli den jít ulicí a nevnímat prostředí plné špatných energií.

Proto je tato modlitba tak důležitá, protože žádáme spravedlivého soudce, aby do srdce člověka přinesl mír a klid, aby násilí tímto způsobem skončilo.

Může vás zajímat:  Modlitba Kristovy krve

Pouze dobré srdce Ježíše Krista může přeměnit srdce na dobré a dobré přání na požehnání.

Je lepší ukončit týrání a násilí než modlitba plná víry s dobrými úmysly, bez sobectví a vyrobená z duše.

Modlitba jen soudce propustí vězně 

Drahý Pane Ježíši. Narodili jste se zdarma.

Váš všemohoucí duch je svobodný, i když vaše fyzické tělo zjevně není.

On, který je tvou božskou přítomností, je ve tobě. Vždy tě doprovází. Vzývám v sobě tuto duchovní přítomnost a žádám ho, aby tě propustil, svobodu, která odpovídá každé živé bytosti na základě svědomí.

Jsem otevřenými dveřmi, které ke mně žádná lidská bytost nemůže zavřít, a ty dveře, které tě vedou k míru, lásce k Bohu a vašemu sousedovi, k dobrému a vašemu štěstí, se nyní otevřou a otevřeně otevřou a Navždy.

Amen.

Tato věta je pro úplného propuštění vězně úplná je velmi silný.

Prožít tento špatný okamžik u člena rodiny nebo přítele je bezpochyby jedním z nejhorších zážitků, kterými můžete projít.

Pro ty, kdo jsou zbaveni svobody, je bolestivý proces, v němž je mnohokrát jen modlitba, která může poskytnout mír a naději.

Spravedlivý soudce Ježíše Krista je požádán, aby byla znovu zvážena rozhodnutí ohledně trestu, aby byla otevřena porozumění a aby mohl jednat na straně spravedlnost

Stejným způsobem může být žádost rozšířena tak, aby vyžadovala trochu klidu a trpělivosti, při pokusu o to, co říká Boží slovo, přimluvte se za svého bližního.

Modlitba spravedlivého soudce pro obtížné případy 

Boží a spravedlivý soudce živých a mrtvých, věčných sluncí spravedlnosti, ztělesněných v čistém břiše Panny Marie pro zdraví lidské linie.

Jen soudce, stvořitel nebe a země a zemřel na kříži pro mou lásku.

Vy, kteří jste byli zabaleni v plášti a umístěni do hrobky, ze které jste třetího dne vstali, dobyvatel smrt a z pekla. Spravedlivý a božský soudce, vyslechněte mé prosby, vyřizujte mé žádosti, vyslechněte mé žádosti a poskytněte jim příznivé odeslání.

Váš imperiální hlas uklidnil bouře, uzdravil nemocné a pozvedl mrtvé jako Lazarus a syn Naimovy vdovy.

Říše vašeho hlasu uprchla z démonů a přiměla je, aby opustili těla posedlých, a viděli slepé, mluvili s němým, slyšeli hluché a odpouštějící hříšníky, jako je Magdaléna a ochrnutý z bazénu.

Stali jste se neviditelnými pro své nepřátele, pro ty, kteří šli do vězení, jste ve svém hlase padl zpět na zem, a když jste vypršeli na kříži, při silném přízvuku se koule otřásly. Otevřel jsi vězení Petrovi a vzal jsi ho z nich, aniž by ho viděl Herodesova stráž.

Zachránil jsi Dimase a odpustil jsi cizoložnici.

Prosím tě, spravedlivý soudce, osvoboď mě od všech mých nepřátel, viditelných a neviditelných: Svatý stínítko, ve kterém jsi byl zabalen, mě zakrývá, tvůj posvátný stín mě skrývá, závoj, který zakryl tvé oči, oslepuje ty, kteří mě pronásledují, a ty, kteří mě touží zlo, mít oči a nevidět mě nohy mají a nedosahují mě, ruce mě a nepokoušej mě, uši mají a neslyší mě, jazyk má a neobviňuje mě a tvé rty budou mlčet u soudu, když se mě pokusí ublížit.

Ó, Ježíši Kristu spravedlivý a božský soudce!, Upřednostňuj mě ve všech druzích utrpení a soužení, obsazeních a závazcích, a donut mě, abych tě vzýval a pozdravil říši svého mocného a svatého hlasu, který tě volá k mé pomoci, věznice otevřené, řetězy a kravaty jsou rozbité, okovy a pruty zlomeny, nože jsou ohnuté a jakákoli zbraň, která je proti mně, je otupená a zneužitá. Ani koně se ke mně nedostanou, ani špehové se na mě nepodívají, ani mě nenajdou.

Vaše krev mě koupe, váš plášť mě pokrývá, vaše ruka mě žehnej, vaše moc mě schovává, váš kříž mě brání a je mým štítem v životě a v době mé smrti.

Ó, jen soudce, Syn věčného Otce, že s Ním as Duchem Svatým jsi jeden pravý Bůh!

Ó Božské Slovo stvořilo člověka!

Prosím vás, abyste mě zakryli pláštěm Nejsvětější Trojice, abyste byli osvobozeni od všech nebezpečí a oslavili své svaté jméno.

Amen.

Modlete se za božskou a spravedlivou modlitbu za obtížné případy s velkou vírou!

Může vás zajímat:  Modlitba požehnání

Ježíš Kristus, když byl na Zemi, byl přímým svědkem toho, co může lidská mysl strojovat, cítil to ve svém vlastním těle, když se rozhodl dát svůj život pro lásku k nám.

Proto nikdo lepší než on nerozumí obtížným procesům, neví, jak se cítíme, co si myslíme a vede nás k tomu, co je správné, i když to v tuto chvíli není tak jasné.

Neexistuje žádná obtížná žádost, kterou nelze vyřešit modlitbou s velkou vírou, Bůh vždy dodržuje své sliby.

Kdy se mohu modlit?

můžete se modlit modlitba spravedlivého soudce kdykoli budete chtít.

Nemá čas, minutu, den v týdnu ani rozvrh. Musíte se modlit, když potřebujete a kdy máte vůli a víru.

Další modlitby:

 

triková knihovna
Objevte online
Online následovníci
zpracovat to snadno
mini manuál
a jak dělat
ForumPc
TypRelax
LavaMagazín
bludař