Modlitba k Nejsvětější Trojici

Modlitba k Nejsvětější Trojici Katolík pro lásku, obtížné a naléhavé případy a ochranu je jedním z nejmocnějších, protože žádá Otce, Syna i Ducha svatého.

Slovo Boží nám ukazuje Boha Otce všech věcí, pak nás seznamuje s Ježíšem Kristem, který je stejným Bohem stvořeným člověkem, byl mezi námi a dal svůj život pro lidstvo, když odešel do nebe, nechal nás Duchem Santo a teď můžeme počítat se všemi třemi.

Otec a syn jsou v nebi a Duch svatý se pohybuje v našich srdcích jako oheň.

Katolická církev má řadu věty které jsou zaměřeny zejména na tři, které dohromady jsou jedna, božská trojice.

Jsou to modlitby, které vznikají v různých případech, kdy ruka člověka a nemůže fungovat, a pak jsme závislí na modlitbě, protože stačí jen zázrak Boží. 

Modlitba k Nejsvětější Trojici Kdo je Nejsvětější Trojice?

Modlitba k Nejsvětější Trojici

Jednota Otce; Syn a Duch svatý jsou ti, kteří tvoří Nejsvětější Trojici.

Jeho vzhledy byly pozvolné a my je můžeme vidět po celé Biblia.

Na začátku se v genezi Bůh zjevuje, že vytváří nebesa a zemi a každou živou bytost.

Pak v evangeliích Nový zákon vidíme, že Ježíš Kristus přichází, narozený z panny prací a milostí Ducha svatého. 

Tam začneme znát celý život Spasitele, a když zemře, vzkříší a vystoupí do nebe, zanechá nám zaslíbení Ducha svatého, ale to se projevilo až po čase v den Letnic vyprávěných v knize Skutků Apoštolové a doprovází nás dodnes. 

Silná trojice, která nám vyhovuje požadavkům našeho srdce, těm, které mnohokrát děláme z duše.

Nejsvětější Trojice je vždy připravena nás naslouchat.

Modlitba k Nejsvětější katolické Trojici

Zbožňuji vás, Ducha svatého paraclito, pro svého Boha a Pána, a děkuji vám nekonečně všem nebeským soudům ve jménu blahoslavené Panny, vaší milující manželce za všechny dary a privilegia, s nimiž jste ji obdivovali, zvláště za to dokonalé a božské charita, se kterou jsi zapálil jeho nejsvětější a nejčistší srdce v činu jeho nejslavnějšího Nanebevzetí do nebe; a pokorně vás prosím ve jménu vaší neposkvrněné manželky, dej mi milost, abych mi odpustil všechny hrobové hříchy, které jsem spáchal od první chvíle, kdy jsem mohl zhřešit; do současnosti, z čehož nekonečně trápím, abych spíše zemřel, než abych znovu urazil tvé božské Veličenstvo; a pro nejvyšší zásluhy a nejúčinnější ochranu své nejmilejší manželky, prosím vás, abyste udělili mně a N. nejcennější dar vaší milosti a božské lásky, udělili mi ta světla a zvláštní pomoc, s níž mě vaše věčná prozřetelnost předurčila, aby mě zachránily, a vedly mě k ano

Modlitba Nejsvětější katolické Trojice má okamžité účinky.

Modlitba, mocná zbraň, která patří pouze těm z nás, kteří věřili v Pánovu moc.

Může vás zajímat:  Modlitba za mrtvé

Mocný nástroj, který katolická církev ví, jak používat, a který nám zanechává model, příklad, abychom věděli, jak se ptát, jaká slova použít. 

Modlitba není špatná, jsou příležitostí si zvyknout na modlitbu, naučit se modlit se správně, proto existují modlitby, které nás v tomto procesu vedou. 

Modlitba k Nejsvětější Trojici za lásku 

Ve jménu Otce a Syna a Ducha svatého Amen.

Svatá trojice, náš začátek a konec, moje síla a moje pomoc a moje božská pomoc, která žije v mém srdci a je přítomna v mé duši a obklopuje celou mou bytost.

Požehnaná Nejsvětější Trojice, která si zaslouží veškerou čest, slávu a chválu, věřím ve vaši moc, Boha Otce, Boha Syna, Boha Ducha svatého.

Slepě věřím vašim darům a doufám ve vás a svou naději a lásku vkládám do vašich rukou, pomozte mi posílit svou víru a každý den se svou láskou buďte lepším člověkem a probuď se plný povzbuzení a nadšení.

Požehnaný Bože, ty jsi zdroj, z něhož pramení láska a život, že jsi nás stvořil podle svého obrazu a podoby a že z lásky k nám jsi poslal Boha Syna, aby nás svým životem mohl vykoupit a zachránit nás od hříchu, já ...

(Řekněte své jméno)

Dávám vám a zasvěcuji vše, co v mém bytí přebývá, a velmi vás omlouvám, žádám vás, abyste mi odpustil za všechny chyby, které jsem udělal, a za hříchy, kterých jsem se dnes dopustil, a které mě od vás oddělují.

Nejsvětější Trojici, prosím tě, abys se mnou slitoval a poskytl mi svou pomoc, aby se moje duše mohla naplnit vyrovnaností, proměnit mě v trpělivou, stlačující, pokornou a oblečenou osobu své laskavosti.

Blahoslavený Duch svatý, zdroj veškerého pohodlí, žádám vás, abyste obohatili mou duši o množství vašich darů.

Jsi moje naděje a štít v mých bitvách, jsi moje síla v protivenství a úzkosti.

Z tohoto důvodu přicházím na kolena před vámi, abych vás požádal, abyste prosím natáhli ruku o pomoc a přimlouvali mě před Bohem Otcem, abych obdržel jeho okamžitou pomoc.

Svatý nebeský duch, obnovte mou sílu a zvyšte mou odvahu pokračovat v této bitvě, které čelím, prosím, nakloňte si ucho k mým prosbám a dejte mi, co si přeji, a zeptej se vás na tento den.

Prosvětlete v mém srdci lásku Boží, která osvětluje srdce vašich věrných následovníků. Pro vaši Lásku, Sílu a Milosrdenství vás žádám, abyste mě osvobodili od všech protivenství a aby mi nic neporušovalo pokoj ani mě nenutilo.

Nejsvětější Trojici, přicházím s úplnou důvěrou k tobě as veškerou vírou mé duše, abys mohl ulevit bolestem, které mi způsobují velké utrpení, uzdrav mi rány mého srdce a vylij na mě své milosrdenství a tolik potřebuju naléhavost:

(Řekněte svaté Trojici, co naléhavě potřebujete, a požádejte o jejich slavnou pomoc)

Bože Otče, děkuji ti, že nasloucháš mým modlitbám, za Tvou nekonečnou lásku a za bezpečí, které mi tvá láska dává, které mě chrání a přináší mi útěchu.

Prosím vás, abyste mi pomohl, Nejsvětější Trojici, žádám vás o přímluvu a zásluhy Blahoslavené Panny Marie, Matky Ježíše a naší matky.

Amen.

Líbilo se vám modlitbě Nejsvětější Trojice pro lásku?

Může vás zajímat:  Modlitba spravedlivého soudce

Láska je vždy motorem našich modliteb, ať už nás to pohání k tomu, abychom žádali o druhé, nebo si žádáme, aby nám láska zkřížila cestu.

V každém případě je důležité se ptát od srdce, z duše as velkou vírou.

Naše modlitby jsou mocné a získávají odpovědi, protože věříme, že to, co žádáme, může být uděleno.

Žádat o lásku, abychom věděli, jak ji identifikovat v okamžiku, kdy prochází naší cestou, je nanejvýš důležité, protože Boží slovo učí, že srdce klamá a může nás přesvědčit, že najdeme lásku, když není. 

Proto je vedení Svaté Trojice téměř aktem života a smrti. 

Modlitba Nejsvětější Trojice za obtížné a naléhavé případy

Nejsvětější Trojice, Trojjediný Bůh a Jeden, Otec, Syn a Duch svatý, náš začátek a konec, pokloněný před Tebou vzdávám hold: požehnaný a chválený je Nejsvětější Trojice! K tobě, Nejsvětější Trojice je čest, sláva a chválu po celou věčnost protivenství a nebezpečí a podle mých potřeb, prosím tě, udělej mi svou laskavost.

Otče nebes, Ježíši Dobrý pastýři, Duchu svatém, prosím vás o přímluvu a zásluhy blahoslavené Panny Marie, dejte mi pomoc, vedení a ochranu ve všech záležitostech a obavách mého života.

Sláva tobě, Bože Otče, zdroj dobra a věčná moudrost, život přichází od tebe, láska přichází od tebe, aby každý okamžik pracoval se spravedlností a obezřetností, aby si užíval zboží a útěchy, které jsi mi poslal; pamatujte na to, že jsem vaše dítě, a všímejte si mých utrpení, mých potřeb a poskytněte mi pomoc v této obtížné situaci:

(zeptejte se s velkou vírou, čeho chcete dosáhnout)

Děkuji, milosrdný Otče, že jsi tam byl.

Sláva tobě, Bože, Synu Nebeského Otce, v jehož Duchu Svaté Srdce moje útočiště nachází, naučí mě věrně napodobovat tvůj život a své ctnosti, dej mi pevnost a vytrvalost, abych naplnil tvá učení a přiměl mě častěji praktikovat charitativní práce, neopouštěj mě každodenní boje, osvobozte mě od vazeb, které pro mě má nepřítel, odstraňte mě a ochraňte mě před nepříznivostí, která mě znepokojuje, a poskytněte mi vaši zázračnou pomoc v tomto problému: (žádost opakujte s velkou nadějí).

Děkuji, můj dobrý Ježíši za to, že jsem byl v mém boku zoufalství a úzkosti.

Sláva, Svatý Duchu, jasnost, která osvěcuje vše, a že jsi radost, harmonie a radost z stvoření, ať je to vždy učenlivé pro vaše božské inspirace, dej mi pokoj, dej mi pomoc v mých nedostatcích a problémech a dej mi svou pomoc abych teď mohl dosáhnout toho, co tolik potřebuji.

Děkuji Božskému Duchu Lásky za pomoc, když mi je všechno tmavé a potřebuji Světlo.

Má matko a královna, lady nebe Ty, kdo jsi tak blízko Nejsvětější Trojice, se modlí za mě a za mé současné problémy a nedostatky, buď Ty, můj právník a půl, aby se účastnil mé prosby, abych získal zázrak, který je tak přesný v můj život

Děkuji mé milované Matce, požehnané Panně Marii, za to, že tak porozuměla a vždy se starala o naše požadavky.

Božská Trojice, Otec, Syn a Duch svatý, udělej mi své milosrdenství, udělej mi laskavost a dej mi rychlé řešení v mých bolestech a úzkostech.

Otče, Syna a Ducha svatého, Nejsvětější a Nejsvětější Trojice, miluji tě, zbožňuji vás a dávám vám své bytí.

Ó Trojice lásky, Bože soucitu, odevzdávám se tvé Božské vůli, protože tvé časy jsou dokonalé a jen ty víš, co je pro mě nejlepší. Sláva Otci, Sláva Synu, Sláva Duchu Svatému, sláva Nejsvětější a Nerozdělené Trojici, jako byla na počátku, nyní i vždycky, na věky věků.

Tak ať je.

 

Případy, kdy není nic lidského možné, co můžeme udělat.

Může vás zajímat:  Modlitba za podnikání

Případy, kdy nám dali lékařskou diagnózu, kde člen rodiny zmizel, kde dítě potřebuje Boží pomoc a nezná ji nebo nechce o ni žádat, utrpení, bolest, impotence, neklid a některé situace a emoce, které nás dělají zoufalejšími oni jsou ve kterém mocná ruka boha se pohybuje s mocí. 

Modlitba Nejsvětější Trojice může být naší brzkou pomocí uprostřed nejobtížnějších problémů.

Všechno je akt víry a důvěry v Pána, věřící, že má vše pod kontrolou a že ví, co dělá.

Zkratka pro ochranu 

Poznávám vás a ctím vás, ó Požehnaná panna, Královna nebeská, lady a patronka vesmíru, jako Dcera věčného Otce, Matka jejího nejoblíbenějšího Syna a Milující manželka Ducha svatého; a pokloňoval se u nohou tvé velké Výsosti s největší pokorou, prosím tě za tu božskou lásku; že jsi byl ve svém Nanebevzetí do nebe plný, že jsi mi udělal jedinečnou milost a milost, když jsi mě dostal pod svou nejbezpečnější a nejvěrnější ochranu a že jsi mě přijal v počtu těch velmi šťastných a šťastných služebníků, které jsi vyřezával ve svém panenském prsu.

Dignify sebe, ó matko a moje nejmilejší dáma, aby přijala mé ubohé srdce, mou paměť, mou vůli a další vnitřní a vnější síly a mé smysly; Přijměte mé oči, moje uši, moje ústa, ruce a nohy, ovládejte je podle souhlasu svého Syna, aby vám všemi pohyby chtěl dát nekonečnou slávu.

A za tu moudrost, s níž vás osvobodil váš nejmilovanější Syn, prosím vás a prosím vás, abyste se ke mně dostali světlo a jasnost, abyste se dobře znali, má nicota, a zejména moje hříchy, abych je nenáviděl a nenáviděl, a také mě oslovil světlem, abych znal snarky pekelného nepřítele a jeho skrytých a zjevných bojů.

Obzvláště, zbožná matko, prosím tě o milost ... (uveďte).

Tohle zázračná modlitba Ala Santísima Trinidad žádat o naše zdraví, ochranu a prosperitu je velmi silná!

Chrání nás, stará se o nás y vést nás dělat jen to, co je Boží vůle. Můžeme požádat o ochranu sebe nebo své rodiny a přátel.

Pamatujte, že všechny tyto pozitivní energie proudí od nás a pronikají všude kolem nás.

Neexistuje nic, před čím by nás božská trojice nemohla ochránit, není nic silnějšího ani mocnějšího než Bůh, proto věříme, že on je ten, kdo se o nás i o nás stará, ať jsou kdekoli.

Kdy se mohu modlit?

Můžete se modlit, kdykoli budete chtít.

Modlitba k Nejsvětější Trojici nemá ideální den, hodinu ani okamžik.

Když se chceme modlit, musíme se modlit. Musíme mít víru a vždy věřit, že všechno jde dobře.

Další modlitby:

 

triková knihovna
Objevte online
Online následovníci
zpracovat to snadno
mini manuál
a jak dělat
ForumPc
TypRelax
LavaMagazín
bludař