Modlitba k Blahoslaveným Je to liturgie, která v katolické víře obvykle vždycky. Všichni věřící by měli znát tyto modlitby, aby to dokázali, kdykoli to budeme potřebovat.

Pamatujte, že modlitby jsou zdrojem, který můžeme použít pokaždé, když cítíme potřebu, neměli bychom je dělat bez víry, ale spíše se skutečným pocitem v našem srdci, že to, co děláme, je duchovní akt a jako takový by se měl brát vážně . 

Modlitba k Blahoslaveným

Tato modlitba je vykonávána, ve většině případů k uctívání našeho Pána Ježíše Krista, uznávání oběti, kterou udělal pro lidstvo na kříži Kalvárie. 

Modlitba k Nejsvětějším Jak se modlit?

1) Modlitby za uctívání nejsvětějších 

„Věčný otče, děkuji ti, protože ty nekonečný Láska mě zachránila, dokonce i proti mé vlastní vůli. Děkuji ti, můj Otče, za Tvoji nesmírnou trpělivost, která na mě čekala. Děkuji ti, můj Bože, za Tvé nezměrné slitování, které se nado mnou slitovalo. Jedinou odměnou, kterou vám mohu na oplátku dát za všechno, co jsi mi dal, je moje slabost, moje bolest a moje utrpení.

Jsem před Tebou, Duchem Lásky, že jsi nevyhořitelný oheň a já chci zůstat ve tvé krásné přítomnosti, chci opravit své chyby, obnovit se v zápalu mého zasvěcení a vzdát ti poctu chvály a klanění.

Požehnaný Ježíši, jsem před Tebou a chci vytrhnout nespočetné Srdce z Tvého Božského Srdce, děkuji ti za mě a za všechny duše, za Svatou církev, své kněze a náboženské. Ježíši, dovolte, aby tyto hodiny byly skutečně hodinami intimity, hodinami lásky, ve kterých mi bylo dáno, abych obdržel všechny milosti, které pro mě vaše Božské srdce rezervovalo.

Panna Maria, Matka Boží a moje Matka, připojuji se k tobě a žádám tě, abys sdílel pocity Tvého Neposkvrněného Srdce.

Můj bože! Věřím, zbožňuji, doufám a miluji tě. Omlouvám se za ty, kteří nevěří, neuctívají, nečekají a nemilují vás.

Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu svatý, hluboce tě zbožňuji a nabízím ti nejvzácnější Tělo, Krev, Duši a Božství našeho Pána Ježíše Krista, přítomné ve všech svatostáncích světa, jako náhradu za všechny pobouření, svatokrádeže a lhostejnosti, kterými se sám pohoršuje. A skrze nekonečné zásluhy jeho Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce Marie vás žádám o obrácení chudých hříšníků. “

Modlitba uctívání nejsvětějších ukazuje úplné odevzdání ze srdceProto je tato zvláštní modlitba velmi důležitá, protože v ní nebudeme žádat nic zvláštního, ale pouze odevzdáme své srdce tomu, kdo si to zaslouží, s oddaným a poníženým srdcem, jak je učeno v Božím slově. 

Klanění, to, co se děje ze srdce a upřímně, je velmi silnou zbraní v duchovním poli. 

2) Modlitba k nejsvětějším, aby požádala o zázrak

„Nejsvětější Nebeský Otče
Nejprve děkujeme
Za oběť lásky, kterou jsi udělal, tím, že zemřeš za naše hříchy
Proto vás poznávám jako můj Pán a jediný Spasitel
Dnes chci dát svého milovaného Otce před tebe, můj život
Víš, čím procházím a co se před tebou pokořím
Otče, vaše slovo říká, že za vaše rány jsme byli uzdraveni
A chci tento slib splnit, abyste mě uzdravili
Pane, žádám tě, abys byl v rukou specialistů, kteří mají můj případ
Že mu dáš potřebné strategie, aby mi pomohli
Pokud je to váš nejsvětější vůle, Otče
Podejte mi léčivou ruku a očistěte mé tělo od veškeré nečistoty
Odstraňte veškerou nemoc z každé z mých buněk
A obnovit mé uzdravení
Ptám se tě, Svatý otče
Můžete mi uklonit ucho, abyste slyšeli mé modlitby
A vaše božská tvář najde milost přede mnou
Jsem přesvědčen, že jste slyšel moje modlitby
A samozřejmě, ve mně pracuješ uzdravení
Vaše vůle bude hotová Milovaný otče
Amen"

Potřebujete Boží přítomnost ve svém životě? Pak se musíte modlit Nejsvětější modlitbou, abyste požádali o zázrak.

Tato modlitba vám pomůže dosáhnout zázraku. Ať už je to snadné nebo obtížné, bude modlitba prostě fungovat.

Modlete se s velkou vírou ve své srdce a vždy věřte v Boží síly, našeho Pána.

3) Modlitby, aby chválily nejsvětější oltářní svátost 

«Dnes dostávám světlo, mír a milosrdenství
Z požehnaného pána všech nebes;
Přijímám Ježíšovo tělo a duši
Aby byl můj život naplněn vděčností, touhou, štěstím,
Charisma a stabilita před návštěvou;
Stále ve mně
Prsu jsem posvátná víra, která mi umožňuje
Zůstaňte nad vodou v době krize;
Baví mě blaženost nebeské společnosti
Před cestou tohoto mého života to
Je zabalen nejsvětějšími.
Beru tuto svátost ve své duši
A přijímám to s milostí, laskavostí a láskou.
Kéž je duch ducha se všemi námi
A když opona tmy opouští
Moje víra se projeví.
Amen.«

Věřte v tuto modlitbu, abyste chválili nejsvětější svátost oltáře.

Chvála je povýšení, které se děje ze srdce as vědomím, že nikdo není jako člověk. V tomto případě vzdáváme chválu Pánu, králi králů, který se dal za lásku. Že vydržel bolest a ponížení, abychom si dnes užili skutečnou svobodu v něm. 

Chvála je důležitou součástí každodenních modliteb, které nemůžeme ignorovat, protože v našich životech musíme vždy rozpoznat Pánovu moc.

4) Modlitba k Svaté svátosti před spaním 

„Ó božský Ježíši! že v noci jsi osamělý v tolika svatostáncích světa, aniž by tě někdo z tvých tvorů navštívil a zbožňoval.

Nabízím vám své ubohé srdce a přeji si, aby všechny vaše rytmy byly tolik lásky a klanění. Ty, Pane, jsi vždy vzhůru pod sviatostným druhem, tvoje milosrdná láska nikdy nespí ani se unavuje z dohledu nad hříšníky.

Ó nejmilnější Ježíši, Ó osamělý Ježíši, udělej mi srdce jako hořící lampu; V lásce se zanícujte a vždy hořejte ve své lásce. Pozor oh! božský strážce!

Hlídejte bídný svět, za kněze, za zasvěcené duše, za ztracené, za nemocné chudé, jejichž nekonečné noci potřebují vaši sílu a vaše pohodlí, za umírající a za to váš pokorný služebník, který vám lépe slouží, odpočinku, ale bez pohybu od vás, z vašeho svatostánku ... kde žijete v samotě a tichu noci.

Nechť je Nejsvětější Srdce Ježíšovo vždy požehnáno, chváleno, uctíváno, milováno a ctěno ve všech svatostáncích světa. Amen."

Tato modlitba k Nejsvětější svátosti a Nejsvětější svátosti před spaním je jednou z nejmocnějších ze všech.

Před spaním je důležité se modlit nebo se modlete ke zvláštní svátosti, abyste nám pomohli odpočívat v naprostém klidu. Před modlitbou k nejsvětější svátosti před spaním je modlitba, kterou bychom měli dělat každý den, a to i přesto, že vštepování této praxe dětem je velmi důležité. 

V katolickém kostele je to jedna z nejdůležitějších modliteb, protože posiluje víru křesťanství a posiluje ducha.

Je to modlitba uznání, chvála y Uctívání Ježíše a jeho oběť za lidstvo. Víme, že naše modlitby vždy přinášejí výhody pro naše životy, protože skrze ni posilujeme a naplňujeme vás mírem, a proto je nezbytné mít život ve společenství s Pánem. 

Kdo je nejsvětější?

Nejsvětější svátostí je akt víry, který se koná v katolické církvi, kde uznáváme a přijímáme oběť Pána Ježíše Krista. Tento čin se obvykle koná třetí neděli každého měsíce, kde je odhalen, aby věřící mohli zvýšit své uctívání.  

Zasvěcený hostitel je symbolem těla Kristova, které bylo rozdrceno pro naše hříchy pro lásku k lidstvu, a je nutné, aby všichni věřící měli toto poznání, aby se vzdali uctívání před Pánem.  

Mohu zapálit svíčku, když se modlím k nejsvětějším modlitbám?

Odpověď je ano, pokud lze při modlitbě zapálit svíčky. To však není povinné, protože modlitby lze provádět kdykoli a kdekoli a nemůžeme vždy zapálit svíčku k modlitbě. Mnoho věřících obvykle dělají svým svatým zvláštní oltáře, kde mají svíčky, které se v určitých časech rozsvěcují jako oběť uctívání.  

V tom případě o modlitbách a každého duchovního činu je víra, s níž jsou stvořeny, velmi důležitá, protože právě zde spočívá jejich účinnost.

Slovo Pána nás učí, že nemůžeme vznášet modlitby s myslí plnou pochybností nebo si myslíme, že to, co žádáme, je příliš obtížné, protože pak se tato modlitba stává ztrátou času, z níž nebudeme mít žádný užitek. 

Doufám, že jste si užili modlitbu k Nejsvětější svátosti. Buďte s Bohem

Další modlitby: