Modlitba, aby všechno šlo dobře v práci nebo v soudním řízení je to skutečný akt víry.

Mnohokrát se věří, že je to zoufalý čin nebo že vykazuje slabost nebo neschopnost dělat věci na vlastní pěst, ale to není přinejmenším pravda.

Potřeba božské podpory ukazuje, že jsme duchovní bytosti a chceme, aby všichni byli ve věci, která se nás týká, nebo proto, že se chystáme zahájit nové podnikání. 

Nejvhodnější je udělat tuto modlitbu asi třikrát denně, můžete ji prodloužit o dny, které chcete.

To může stačit pouhé tři dny nebo požadavek, který máte, může vyžadovat několik dalších dní.

Pravda je, že jediným požadavkem, aby byla modlitba účinná, je víra, s níž je učiněna. 

Modlitba, aby všechno dobře dopadlo - Účel

Modlitba, aby všechno šlo dobře

Účel této věty je zcela jasný a lze použít ve všech možných případech.

Mnohokrát zahajujeme nový projekt, ve kterém si nejsme stoprocentně jistí, ale přesto to chceme zkusit, protože v těchto případech modlitba Je to důležité

Důležité je prosit Boha o směr ve věcech, které děláme, nebo o to, aby nám pomohl dělat věci správně a správně. 

Nové podniky mohou být také v oblasti studia, kde Boží přízeň je vždy prospěšná.

Nebo můžeme požádat, aby nám nejvyšší bytost pomohla pokračovat ve vztahu, který náhle bere nežádoucí nuance.

Ve fontu je možné tuto modlitbu použít v mnoha případech.

To lze provést s celou rodinou a tímto způsobem, když se všichni společně ptají na stejný účel, se modlitba stane ještě silnější.

Pamatujte, že Boží slovo říká, že pokud se dva nebo tři shodnou a zeptejte se Boha, vyhoví předloženým požadavkům.

Modlitba, aby všechno fungovalo dobře 

"Můj Bože, žádám, abys při vstupu do mé práce byla přítomna tvoje esence, dovolávám ti vaši přítomnost, abych ti poděkoval za tento nový den, který jsi mi dal. Žádám, aby to byl den míru a byl plný vaší milosti, vaší milosti, vaší lásky a všeho se děje podle vašeho dokonalého plánu.

Dnes žádám, aby všechny mé projekty byly provedeny, mé nápady byly provedeny a dokonce i ty nejmenší úspěchy v mém životě a kariéře jsou součástí vašeho slavného svědectví.

Pane Ježíši, žehnej mé práci, mým šéfům, mým klientům, mým kolegům a všem lidem, kteří tuto společnost prosperují.

Nebeský Otče, obnovte mou vůli a sílu, abych mohl dělat svou práci tím nejlepším způsobem.

Tento den si přeji laskavé srdce, aby mi vždy s láskou sloužilo svým klientům a kolegům. Pane, dej mi usměvavou ústa, optimistickou mysl a oči, které si cení všeho, co vidí kolem tebe.

Odstraňte ode mě urážlivá slova a udělejte z mě dobrého člověka.

Dej mi dvě ruce, abych vždy ctí svou rodinu, dej mi nadšení vstávat ze dne na den s úsměvem.

Pane, veď mě v každém okamžiku, kdy cítím, že ztratím na sever, budu svou silou a mou odvahou, dej mi srdce tak statečné jako tvoje.

Nebeský Otče Bože, udělej tento den a každý pracovní den tím nejlepším, vezmi mě z ruky.
Amen. “

Existují pracovní prostředí nebo nové pracovní výzvy, které bezpochyby vyžadují další pomoc v modlitbě.

Zeptejte se na všechno jde dobře v práci Je to modlitba to lze udělat každý den, před odjezdem z domu.

Dobrou tradicí, kterou můžeme realizovat doma, je modlit se jednou modlitbou den před tím, než každého ráno ráno necháme doma.

Tímto způsobem pomáháme těm nejmenším nebo těm, kteří jsou ve víře slabí, více důvěřovat modlitbě. 

Modlitba za to, aby v soudním řízení bylo všechno v pořádku

"Blahoslavený soudce, synu Marie, nechť mé tělo není oslněno nebo moje krev prolévá." Kamkoli jdu, tvé ruce mě drží.

Ti, kteří mě chtějí vidět špatně, mají oči a nevidí mě, pokud mají zbraně, neubližují mi a nespravedlností mě nevedou.

S pláštěm, který byl zakrytý Ježíšem, jsem nyní zabalen, abych nemohl být zraněn ani zabit a k porážce vězení se nebudu podrobovat. Průnikem Otce, Syna a Ducha svatého.

Amen. “

Tváří v tvář soudnímu procesu je doba velké pozornosti a obav, v nichž může být velmi užitečná modlitba za vše, co bude v pořádku.

Abychom byli schopni nasměrovat negativní energie a byli schopni přizpůsobit pozitivní energie v prostředí, kde vše, co se říká a dělá, se bere v úvahu na extrémních úrovních, může být naše jediná spása.

Můžete se modlit před a během soudJe to čin, který nám pomůže udržet mír a činit správná rozhodnutí. 

Modlitba, aby všechno fungovalo dobře

Ó Ježíši, ty jsi to pravé Slovo, ty jsi život, světlo, ty jsi naše cesta, Ježíši, můj milovaný Pane, který řekl: «Požádej a bude ti dáno, hledej a najdeš, zaklepeš a ono bude vám otevřeno »» na přímluvu Marie, tvé blahoslavené Matky, volám, hledám, žádám tě se vší nadějí, že mi uděláš, co naléhavě potřebuji: (Řekněte, čeho chcete dosáhnout). Modlete se tři Naši otcové, tři Zdraví Marys a tři slávy. 

Ó Ježíši, jsi Syn živého Boha, jsi věrným Božím svědkem v světTy jsi Bůh s námi, Ježíši, Pane pánů, který řekl: „O cokoli požádáš Otce ve Mém jménu, to ti udělí“ na přímluvu Marie, tvé blahoslavené Matky, pokorně a celým svým srdcem prosím s nesmírnou vírou v Tvůj Otče ve tvém jménu, že mi uděluješ tuto laskavost, kterou je tak obtížné získat mými slabými prostředky: (Opakujte s velkou nadějí, co chcete získat). Modlete se tři Naši otcové, tři Zdraví Marys a tři slávy. 

Ó Ježíši, ty jsi Syn Marie, jsi přemožitelka zla a smrtJsi začátek a konec, Ježíši, králi králů, který řekl: „Nebe a země pominou, ale moje slovo nepomine“ na přímluvu Marie, tvé blahoslavené matky, cítím naprostou důvěru, že můj zoufalý bude vyhověno: (Vyslovte požadavek znovu s nesmírnou oddaností).

https://www.colombia.com

Před vstupem do operačního sálu je vždy přítomen strach z toho, že neví, co se může stát, a proto je nezbytné učinit modlitbu, aby operace a celý proces byly dobré.

Nejvhodnější je modlete se s pacientem před vstupem do operačního sálu, musíte se zeptat pozitivně a být přímí s tím, co chceme vidět.

Nakonec je dobré poděkovat, tímto způsobem se přenášejí dobré energie, které jsou důležité ve všech zdravotních procesech.

Jak dlouho trvá modlitba?

Modlitby nemají definitivní časy.

Normálně to může v závislosti na situaci trvat několik minut nebo dokonce několik hodin provozu.

Důležité je, že jste si jisti, že se vám povede dobře.

Tímto způsobem modlitba, aby všechno fungovalo dobře, úsudek a operace budou fungovat rychle a efektivní.

Jdi s Bohem.

Další modlitby: