Modlitby za křest Krátké a krásné jako chlapec a dívka spočívá v tom, že křest je čistě duchovní činností a vyznáváme víru, která byla posílena modlitbou.

Bez ohledu na věk člověka, který má být pokřtěn, víra je něco, co nemá nic společného s věkem, ale s povoláním, které pociťujeme ze srdce, se tato výzva posiluje modlitbou, aby ji bylo možné nést ze srdce s vírou a odvahou. 

V případě křestů dětí se dělají jako akt víry, kdy rodiče od mladého věku vštěpují lásku k dílu Páně.

Modlitby za křest

Modlitby za křest

Důležitá věc z toho všeho je dělána s přesvědčení a veškerým poznáním. Modlitby za křest mohou učinit rodiče, kmotry nebo jakýkoli jiný člen rodiny nebo přítel, který sedí s výzvou k tomu.  

1) Modlitby za křest dívek

Milovaný Nebeský Otče, dnes jsme před vámi, abychom vám představili život (dívčí jméno)

Vděčíme za dar jeho života v naší rodině a za uznání vaší velké moci a moudrosti, dnes se dovoláváme vašeho požehnání jeho životu. 

Může být zdravá, silná a inteligentní dívka; Kéž by rostla s vaší moudrostí a vaším vedením, dokud se nestane ženou jako Marie Ježíšova.

Kéž si vyberete naši dceru, aby splnila vaše cíle zde na Zemi. To je podřízené vaší vůli, která ví, jak vás chválit, sloužit vám a milovat. 

Pak najde vaši přízeň každý den svého života, že obdrží vaše požehnání, čest a hojnost.

Amen!

Dívky mají tu něžnou a jemnou část, která je činí jedinečnými, a proto jsou pro ně zvláštní modlitby za křty. Výzvy, které život začíná dávat v raném věku, mohou být silné, a když se rozhodneme pokřtít je i sebe, když se učíme jejich modlitby, necháváme v nich mocné nástroje, které mohou v budoucnu použít. 

2) Modlitby za křest dětí

Král králů a lord lordů, zde před tvou slavnou přítomností, abych vám přednesl život našeho syna (jméno dítěte).

Moc vám děkuji, že jste nás považovali za vhodné být rodiči tohoto krásného dítěte. Slibujeme, že se o vás postaráme, milujeme a povedeme vás po dobré cestě života. Ale dnes také přijdeme hledat vaše požehnání pro celý váš život.

Ať se stane „Božím přítelem“ stejně jako váš služebník Mojžíš. Ať brzy poznáte svůj smysl života, ať se nepodvolíte světovému systému, ale uděláte svou vůli, abyste byli zcela úspěšní. Kéž je pokorný, aby přijal tvé učení, a moudrý, aby uznal, že ty, Bože, jsi vším. To je chápáno v literatuře a zákonech, zkušený ve slovech, velký vlastenec a vůdce.

Požehnáme mu proto pro slávu tvého jména, které je především jménem.

Amen!

Děti mají také svou specifickou modlitbu, protože mnohokrát jejich cesta uprostřed růstu, může být ovlivněna řadou faktorů, a proto se zvláštní křestní modlitba za děti stává aktem lásky, víry a dodání Slovo Pána k nám hovoří o tom, co je to poučit dítě a cesty Pána od útlého věku, a proto z církve láska a dodání oddaného života plného okamžiků intimity s Bohem Otcem as Všichni vaši světci 

3) Modlitby za křtiny pozvánek

Modlitby za křtiny pozvánek

Děkuji Bohu, že mi dal život.
Děkuji rodičům za to, že mi ukázali cestu.
Díky mé rodině, že mi dal svou lásku.
Díky mým sponzorům za regulaci jejich léčby.

Zvu vás na můj křest v neděli 22. května v 1:00 v Chrámu Panny Marie chudé. Pak čekám, až budeš jíst v salonku na Plan Street v San Luis 117. Děkuji.

Je velmi důležité mít přítomnost naší rodiny a přátel. Proto musíme mít modlitbu, abychom vás šťastně pozvali.

To je to, za co je tato modlitba za křtiny pozvánek. Můžete jej volně používat ve svých pozvánkách na křest.

4) Krátká křtina

Nádherný Bůh, sláva a čest vám, jedinému stvořiteli života. 

Tady jsme před tvou přítomností, abychom požehnali život (jméno dítěte/ ninã), toto krásné dítě, které nám dáš za syna.

Žehnáme vám tak, že od dnešního dne můžete začít svůj život svým vedením a ochranou. Nechť náš syn vyroste s vědomím, že váš Svatý Duch je jeho nejlepším přítelem. Kéž má jeho život věčné účely, jako byl Abrahamův život; a to jako on, trpělivě čekat na splnění Božích zaslíbení, kteří věří ve vaše slova a učení, a tak vaše srdce potěší našeho Boha. 

Buďte naším požehnaným, zdravým, silným a prosperujícím synem pro slávu Boží.

Amen!

Modlitby jsou mocné bez ohledu na to, jak dlouhé nebo krátké jsou, na čem záleží, je s vírou, že jsou vytvořeny. V Bibli je mnoho příkladů, které můžeme najít, ve kterých mluvíme o krátkých větách, které byly zodpovězeny v rychlém čase a O to bychom se měli starat. Existují dlouhé modlitby, které postrádají víru a krátké modlitby, které jsou mocné, vše záleží na víře, kterou máte, a nikoli na době, která trvá.

5) Křížové modlitby

Modlitby za křest
Modlitby za křest

Pokud chcete připravit k tisku křestní modlitby, máme je přímo nahoře ve formě kříže. Byla to ta nejkrásnější věc, kterou jsme našli. Využijte všech výhod!

K čemu jsou modlitby za křest?

Modlitby nám pomáhají očistit duši a našeho ducha Obnovuje se celým procesem modlitby, protože to vyžaduje čas a věnuje ho obohacení duše. Od chvíle, kdy jsme připraveni se modlit, začíná to v nás působit, protože darování našeho času v poslušnosti Bohu je lepší než jakákoli jiná oběť, kterou můžeme udělat. V případě křtu je to ještě více, protože duchovní závazek je učiněn před Bohem.

Modlitby za křest slouží k přípravě našeho ducha na skutky, které mají být provedeny. Je-li křest u dětí, pak můžeme prostřednictvím těchto modliteb také požádat o budoucnost, aby Bůh vždy prováděl jejich kroky a udržoval je vždy blízko svého záhybu. 

Jsou tyto věty opravdu mocné?

Všechny modlitby vyrobené s vírou jsou nesmírně silné, a proto se z nich stala duchovní zbraň, kterou můžeme vždy použít kdekoli jsme, a to bez ohledu na to, jak složité je to, o co žádáme.

Modlitby mohou způsobit, že i mrtví vstanou ze svých hrobů, jak vidíme ve slově Bůh v příkladu Lazara že už měl několik dní mrtvých a k životu se vrátilo jediné slovo. 

Další modlitby: