Jaké jsou druhy modlitby. V Bibli je několik druhů modliteb. Modlitba nemusí být vždy stejná, protože se k Bohu můžeme modlit mnoha způsoby. Modlitba znamená mluvit s NÍM. Stejně jako máme mnoho různých rozhovorů s našimi přáteli, můžeme mít také mnoho různých vět v závislosti na kontextu.

Musíme však být opatrní a nemodli se nesprávně. Špatná modlitba je ta, která není v souladu s vůlí Boží. Existují některé druhy modliteb, které jsou vždy špatné:

  • Věty s požadavky: Nemůžeme od Boha požadovat věci, vydírat, protože nám nic nedluží. Musíme se pokorně modlit
  • protivěta: modlitba, která se používá jako kouzlo nebo kletba, aby se stalo něco špatného.
  • Modlitba plná lží: Bůh ví, když lžeme, nemůžeme ho oklamat. K Bohu musíme být vždy upřímní

Bible nám však ukazuje různé druhy modliteb, které můžeme dělat. Čím více se modlíme, tím více druhů modlitby objevujeme. Tohle jsou prostě některé druhy modliteb v Bibli:

Jaké jsou druhy modlitby v Bibli

Typy vět

Typy vět

1. Modlitba chvály a vděčnosti

Máme mnoho důvodů chválit a děkovat Bohu. Je to velmi důležité pamatuj na vše, co Bůh je a co udělal pro nás. Chvála je způsob, jak vyjádřit vděčnost. Skrze modlitbu chvály a vděčnosti nacházíme radost v Bohu.

Budu tě chválit, Hospodine, z celého srdce;
Řeknu vám všechny vaše zázraky.
Budu rád a radovat se v tobě;
Budu ti zpívat na jméno, ó Nejvyšší.

Žalm 9: 1–2

2. Petice

Ve všem jsme závislí na Bohu. Proto, když něco potřebujeme, musíme Boha požádat. Můžeme se zeptat:

  • Apoyo: tak že Bůh poskytnout to, co potřebujeme ve správný čas. I v těch nejtěžších dobách nám Bůh pomáhá, abychom se udrželi.
  • Moudrost: pro pochopit, co je správné a co špatné a jak jednat.
  • Orientace: abychom věděli, kudy jít. Bůh může odpovědět na tuto modlitbu mnoha způsoby.
  • Sueños: aby nám mohl pomoci jich dosáhnout.

Kromě těchto můžeme vznést k Bohu mnoho dalších žádostí. Ale především, první věc, kterou musíme udělat, je zeptat se že udělat Boží vůle.

Nebojte se ničeho, ale nechte své žádosti znát před Bohem ve všech modlitbách a prosbách s díkůvzdáním.

Filipským 4:6

3. Zpověď

Je velmi důležité cvyznat své hříchy Bohu a prosit o odpuštění. Bůh vždy odpouští těm, kteří činí pokání. Zpovědní modlitba je osvobozena od tíhy hříchu.

Vyznáváme-li své hříchy, je věrný a spravedlivý, aby nám odpustil a očistil nás od veškeré nepravosti.

1. Jana 1: 9

4. Přímluva

Modlete se za ostatní lidi Je to součást křesťanství. Ostatní lidé potřebují naše modlitby, aby: zachránili, uzdravili se, osvobodili se, vyřešili problémy, pomohli, podpořili, měli sílu... Bůh vyslyšel naše modlitby a pomáhat lidem, za které se modlíme.

"Modlit se v každém čase se vší modlitbou a prosbou v Duchu a bdít s tím se vší vytrvalostí a prosbou za všechny svaté."

Efezským 6:18

5. Skupinová modlitba

Modlitba spolu s ostatními věřícími je velmi silná. NA Bůh rád vidí svou církev sjednocenou. Skupinová modlitba nastává, když všichni se společně modlí pro stejnou situaci nebo když se jeden modlí a ostatní souhlasí.

Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni; a všichni byli naplněni Duchem svatým a mluvili slovo Boží s odvahou.

Skutky 4:31

6. Modlitba v jazycích

Modlitba v jazycích je způsob, jak nechat Ducha svatého vést naše modlitby. To je skvělé když nevíme, jak se modlit v situaci. Kdo má tento dar, měl by ho využít.

Neboť kdo mluví jazykem, nemluví k lidem, ale k Bohu; neboť mu nikdo nerozumí, ačkoli skrze Ducha mluví tajemství.

1 Korintským 14: 2

7. Žádost o pomoc

Můžeme osvobodit se od Boha. Když máme problémy, můžeme vám říct, jak se cítíme, a požádat vás o pomoc. Někdy "Bůh pomáhej!" Volání o pomoc je modlitba postižených, který důvěřuje v pomoc Boží.

Podívej se na mě a slituj se nad mnou
Protože jsem sám a truchlím.
Úzkost mého srdce se zvýšila;
Vyjměte mě z mé úzkosti.

Žalm 25: 16-17

Teď už vím jaké jsou druhy modlitby v Bibli. Jak vidíte, existují různé způsoby, jak se modlit v závislosti na okolnostech, ve kterých se nacházíme. Z Discover.online  Doufáme, že vám tento článek pomohl. Pokud to teď chcete vědět jak se modlit k Bohu podle Bible, pokračujte v procházení našich webových stránek.

Jak