Být mladý a zapojovat se do práce Pána je něco opravdu cenného, ​​zvláště v těch dobách, kdy se vše jeví komplikovanější. Mládež se neustále mění a je důležité je znát Biblické verše pro mladé katolíky že máme k dispozici kdykoli to potřebujeme. 

Texty síly, povzbuzení, příkladu a zvláštních výzev pro mladé lidi, kteří se rozhodli sloužit Pánu. Všechny tyto texty jsou uchovávány v posvátných písmech a my musíme být zvědaví a hladoví po jeho slovu, abychom ho hlouběji poznali.

Biblické verše pro mladé katolíky

V dnešní době potřebujeme mládež, aby obrátila svůj pohled k Pánu, jsme plní příliš mnoha hříchů, ztracených v touhách světa a jen velmi málo z nich má čas na to, aby se přiblížilo k Bohu, a to by mělo být důvodem k obavám celé společnosti. . 

Pokud se chcete přiblížit k Bohu a jste mladý muž, nebo pokud mu již sloužíte, ale hledáte pro vás zvláštní slovo, tyto texty budou ve vašem každodenním životě jistě velmi užitečné. 

1. Bůh podporuje mladé

1 Samuel 2: 26

1 Samuel 2: 26 "A mladý Samuel vyrůstal a byl přijat před Bohem a před lidmi."

V této biblické pasáži se říká o mladém muži, který vyrostl v chrámu, protože jeho matka, když porodila, ho dala Pánu a Samuelovi jako dítě věděla, co to má být služebníkem Božím. Příklad příběhu pro všechny mladé katolíky, kteří se rozhodnou sloužit Bohu od útlého věku. 

2. Bůh je po vaší straně

Matouš 15: 4

Matouš 15: 4 "Protože Bůh přikázal říci: Cti svého otce a svou matku; a: Kdo proklíná otce nebo matku, zemře nenávratně “.

Toto je známé jako první přikázání, které přináší slib, a je zajímavé, že je učiněno nejen pro mladé lidi, ale pro všechny obecně. Mladí lidé však toto slovo hodí, protože mnoho z nich prochází obtížnými etapami a Pán jim pak nechává radu a příslib dlouhého života. 

3. Důvěra v Boží síly

Pláč 3:27

Pláč 3:27 "Pro člověka je dobré nosit jho z mládí."

Mládež v Bohu, nebo to může být obtížné, ale je potěšením vám sloužit ve dnech, kdy se naše síla a odvaha jeví stoprocentně. Mládež je dobrá, a pokud se jí dáme žít podle Božích předpisů a nařízení naší víry, budeme mít požehnanou mládež vždy. 

4. Mladí lidé mají Boží pomoc

1 Timoteovi 4:12

1 Timoteovi 4:12 „Ve své mládí nechť nikdo není, ale buď příkladem věřících ve slovech, chování, lásce, duchu, víře a čistotě.“

Mnohokrát za to, že jsme mladí a říkáme, že chceme sloužit v kostele nebo dávat svá srdce Pánu, nejsme brát vážně, a naopak, vysmíváme se, ale zde nám Pán dává rady a vybízí nás, abychom vzali naše rozhodnutí ho následovat, i když jsme mladí. 

5. Pán nás chrání

Salmo 119: 9

Salmo 119: 9 "S čím mladík vyčistí cestu?" Při dodržení slova. “

Cesta mladého katolíka a každého, kdo praktikuje víru srdce, musí být neustále očištěna, protože mnohokrát se zašpiní a potom narazíme. V této pasáži se nás Bůh ptá a dává nám jeho odpověď. Jediným způsobem, jak vyčistit naši cestu, je udržovat Boží slovo. 

6. Bůh radí mladým

Jeremiah 1: 7-8

Jeremiah 1: 7-8 "A Bůh mi řekl: Neříkej: Jsem dítě; protože půjdeš na všechno, co ti pošlu, a řekneš všechno, co ti pošlu. Neboj se před nimi, protože s tebou tě ​​mám osvobodit, říká Bůh. “

Nejistoty nám mohou být představeny za všech okolností, bez ohledu na to, jak jsme starší, ale když jsme mladí, zdá se, že tyto nejistoty chtějí převzít naše myšlenky. Musíme si být jisti, že Pán jde všude s námi a vede nás, abychom dělali věci správně, posiluje nás. 

7. Bůh je po naší straně

1 Korintským 10:23

1 Korintským 10:23 "Všechno je pro mě legální, ale ne všechno je pohodlné; všechno je pro mě zákonné, ale ne všechno se poučuje “.

Tato biblická pasáž se nám snaží říci, že i když dokážeme všechno, je třeba říci, že máme touhu a síla Dělat všechno, i když to nebo já nevím nic dobrého, nemůžeme to udělat, protože nám to nevyhovuje. Jsme jiní, protože jsme byli odděleni od svého mládí, abychom sloužili Bohu. 

8. Vždy chodte s vírou

Titus 2: 6-8

Titus 2: 6-8 „Vyzývá také mladé lidi, aby byli opatrní; představit se ve všem jako příklad dobrých skutků; ve výuce prokazující integritu, vážnost, zvuk a nevyvratitelné slovo, takže se protivník stydí a nemá o tobě nic špatného. “

Výzva, kterou potřebujeme nejen pro mládež, ale v každém věku. Biblický text, který můžete věnovat příteli nebo příbuznému. Jasně a podrobně vysvětluje, jak by naše chování mělo být nejen v církvi, ale i mimo ni. 

9. Věř v Kristovy síly.

Přísloví 20:29

Přísloví 20:29 "Sláva mladých je jejich síla a krása starých lidí je jejich stáří."

Mladí lidé jsou ve většině případů energičtí, silní, odvážní a nic se nebojí, ale starší lidé a to, co opustili, je užívat si dobré kvality života. To je možné pouze tehdy, když zasvětíme své nejlepší roky službě Pánu a necháme se unést touhou těla. 

10. Přijměte víru ve své srdce

2 Timoteovi 2:22

2 Timoteovi 2:22 „Uteč také s mladistvými vášněmi a pokračuj spravedlnost, víra, láska a pokoj, s těmi, kteří volají na Pána s čistým srdcem “.

Vášeň pro mládež je velmi silným nepřítelem, a proto se nemůžeme držet tváří v tvář, ale musíme z nich vždy uprchnout. Možná mít bezvadné chování v tomto přílivu je příčinou výsměchu, ale vím, že odměna pochází od Boha a ne od lidí 

11. V případě potřeby požádejte o Boží pomoc

Salmo 119: 11

Salmo 119: 11 "V mém srdci jsem zachovával tvá slova, abych proti tobě nehřešil."

Nic lepšího než naplnění našeho mladého srdce slovy Páně. Tato rčení se nacházejí v Božím slově a je důležité, abychom je nosili hluboko v nás, takže když potřebujeme tyto texty nebo rčení, dají nám sílu a mír, kromě toho, aby nás drželi dál od hříchu. 

12. Faith překonává všechny překážky

Efezským 6: 1-2

Efezským 6: 1-2 "Děti, poslouchejte své rodiče v Pánu, protože je to fér." Cti svého otce a matku, což je první přikázání s příslibem. “ 

Je to nejen poslouchat naše rodiče, ale také poslouchat Boha, je to chování, které začíná u nás doma, když posloucháte naše rodiče, plníte Boží slovo a on bude mít na starosti plnění jeho slibu. Je spravedlivé, že posloucháme rodiče a Boha, na to nikdy nezapomeneme. 

13. Bůh je naděje

Salmo 71: 5

Salmo 71: 5 "Protože ty, Pane Bože, jsi má naděje, moje bezpečí od mládí. "

Čím mladší se věnujeme službě Pánu, je to mnohem lepší. Život, který jsme dali Bohu, který nás stvořil, který nám dal život, který nás neustále doprovází a který nás bezpodmínečně miluje, je tou nejlepší investicí, kterou můžeme udělat. Kéž je naše síla a naděje, protože jsme mladí. 

14. Budu vždy vedle Pána

Joshua 1: 7-9

Joshua 1: 7-9 "Jen buďte silní a buďte velmi stateční, abyste se starali o vše, co je v souladu se zákonem, který vám přikázal můj služebník Mojžíš; Neotáčejte se od ní doprava ani doleva, abyste mohli být úspěšní ve všem, co podniknete. Tato kniha zákona nikdy neopustí vaše ústa, ale budete o ní meditovat dnem i nocí, abyste mohli zachovávat a dělat vše, co je v ní napsáno; protože pak se vám bude dařit dobře a všechno pro vás dopadne dobře. Podívejte, přikazuji vám, abyste se snažili a byli odvážní; nebojte se a nebojte se, protože Bůh, váš Bůh, bude s vámi, kamkoli půjdete “. 

Poměrně kompletní a speciální rada, která je také výzvou, aby nás naplnila vaší silou čelit obtížím. Musíme se snažit a být stateční, protože mladí katolíci čelí mnoha výzvám, kterým musíme čelit, a to je, když tato rada nabude síly. Pojďme ven Boží cesty Protože je to naše společnost. 

Využijte sílu těchto biblických veršů s radami pro mladé katolíky.

Přečtěte si také tento článek o 13 veršů povzbuzení y 11 veršů Boží lásky.