Pag-ampo sa Matarong nga Maghuhukom

Pag-ampo sa Matarong nga Maghuhukom Kini ang usa nga gitumong sa Ginoong Hesu-Kristo nga atong bugtong maghuhukom sa atubangan sa Dios nga Amahan.

Mahinungdanon nga mahibal-an nga ang mga pag-ampo kinahanglan himuon pinaagi sa pagsalig.

Ang pulong sa Ginoo nagtudlo kanato nga kon kita mangita kaniya kinahanglan nga kita motuo nga siya mahimong mamati sa pagpamati kanato ug kini ang sekreto sa tanan niini, nga motuo.

Kung wala’y pagtoo ang ampo sila mga walay sulod nga mga pulong nga wala maabut sa bisan unsang arte ug wala matuman ang katuyoan nga kini gibuhat.

Alang sa tanan niini, kinahanglan mahibal-an kung unsa ang mga punoan nga hinungdan nga nag-aghat kanato sa pag-ampo, daghang mga tawo ang nangutana sa makatarunganon nga maghuhukom pinaagi ra sa naandan apan dili gikan sa kasingkasing ug pagkahuman sa pag-ampo nawala ang pagka-epektibo.

Unsa man ang Pag-ampo sa Matarung nga Maghuhukom?

Pag-ampo sa Matarong nga Maghuhukom

Mr. Jesus Christ Siya ang atong higala, igsoon ug makatarungang Maghuhukom kami. 

Gihangyo siya sa daghang mga butang ug ang usa sa kasagarang gihangyo mao ang proteksyon alang kanamo ug sa among pamilya.

Daghang mga Kristohanon ang nagaampo niini nga pag-ampo matag adlaw ug kinahanglan kini mao nga tungod kay ang matag adlaw nagakasulud ang daotan ug kanunay nga maayo nga mobiya sa balay nga adunay proteksyon sa Matarung nga Maghuhukom bahin sa matag usa kanato. 

Kini usa ka pag-ampo nga gihimo gikan sa kasingkasing sukad gibutang namon sa imong mga kamot ang pinakaduol nga butang nga anaa kanamo nga kanunay nga among mga anak ug pamilya sa kinatibuk-an.

Himua kini nga pag-ampo sa wala pa magsugod ang adlaw-adlaw nga panaw, uban ang tibuok pamilya sa pamahaw Kini kaayo nga ideya tungod kay gidasig usab namon ang pagbuhat sa panaghiusa sa pamilya ug natuman kung unsa ang giingon sa Die soque kung ang duha o tulo mouyon ug hangyoon ang Amahan sa ngalan ni Jesus nga ihatag niya ang mga hangyo gikan sa langit. 

Pag-ampo sa bugtong orihinal nga maghuhukom sa Katoliko

Oh diosnon ug Makatarungan nga Maghuhukom nga itunol ang imong kamot sa mga kabus ug adunahan!

Mahangturon nga mahigugmaon sa pagpasaylo ug gugma nga putli, espirituhanon nga kahayag nga naglamdag sa labing ngitngit nga mga agianan, Pulong sa kinabuhi ug lawom nga gugma, Pagtudlo ug pagpamatuod nga nagpapakaon kanato sa pag-ampo.

Ikaw nga nag-antus sa labing makalilisang nga pagdagmal ug kaulawan, Kana nga Balaan ug putli nga gidawat uban ang pagpaubos mao ang labing daotan nga mga silot, Ikaw nga hari sa mga hari, nga nabuhi ug naghari sa tanan nga daotan ug tanan nga katawhan, gidawat nga wala nagbagulbol o nagbadlong sa kadaghanan masakit nga mga pagbunal, Ug gihatag nimo ang tanan alang sa among kaluwasan, Ang among pag-ampo ug ang among hangyo moabut kanimo.

Mga demonyo ug tag-iya kanimo nangalagiw sa gahum sa imong pag-ampo, gipabangon mo ang mga masakiton gikan sa ilang mga higdaanan, giayo mo ang mga buta gikan sa ilang pagkabulag, gibalik nimo ang kahimsog sa mga sanlahon, gihatagan nimo ang kinabuhi ug tinapay sa mga nagsunod kanimo.

Imong gipadaghan ang mga isda ug mga tinapay aron mahatag kini sa kadam-an, imong gibuksan ang mga tubig ug giagian sila, Gihatagan nimo adlaw ug gabii, Kalinaw ug panag-uyon, ikaw nga among Matarung nga Maghuhukom nga wala’y pagduha-duha kauban ang imong katawhan, Wala’y mga limitasyon nga imong gihatag ang tanan. Ug gituman mo ang imong saad, Kung ang usa ka deboto moabut kanimo, Wala ka magpakaulaw o magbudhi, Dili ka makasamok o nakapasakit, Nagtudlo ka kanamo pinaagi sa mga sambingay, Gibiyaan nimo ang usa ka walay katapusan nga panulundon sa Balaang Kasulatan, gipamati mo ang among pag-ampo ug gipabati mo kami.

Amen.

Ang pag-ampo kanunay usa ka paagi sa pagpataas, dugang sa atong mga hangyo, atong mga pagdayeg ug pasalamat sa Diyos nga naghatag kanato ug pagpanalipod sa mga sakop sa pamilya matag adlaw sa kalibutan.

Mahimong interes nimo kini:  Pag-ampo alang sa mga patay

Sa pagbuhat niana nga pag-ampo nahibalo kita ug nagtuo nga ang pagpanalipod sa Diyos nag-una kanato sa tanan nga gibuhat naton nianang adlawa.

Ang Simbahang Katoliko adunay usa ka modelo sa pag-ampo sa orihinal nga Matarung nga Maghuhukom, sa kini nga panig-ingnan sa pag-ampo nakita naton nga nagsugod kita pinaagi sa pag-ila sa tanan nga mga kinaiya ni Jesus Christ ug dayon mohimo sa hangyo ug tapuson pinaagi sa pagpasalamat sa pabor nga gihatag, ang ulahi ingon usa ka buhat sa hugot nga pagtuo nga nagasalig niana. Ang milagro nahuman na.

Pag-ampo sa matarong nga maghuhukom alang sa mga lalaki 

Mga hayop nga nag-atake sa akon, Mga leon nga nagngulob sa akon, Ang daotan nagpadayon sa akong kilid, gibati nako ang kahadlok ug kaguol. Wala na ako makalakaw, nahadlok ako sa inhustisya,

Ang akong mga kaaway nagbiaybiay, nagtoo sila nga sila adunay gahum, ug bisan kung ang akong talawan makita, Adunay usa ka Labing Halangdon nga binuhat, Tino nga makatabang sa akon.

Hukom lang, umanhi, dali ka ngari kanako, Likayi ang tanan nga kadautan, Ang uban nga mga tawo nag-atake ug gisakit ako, Makatarungan nga Hukom, dali, dali ngari kanako.

Nagtiyabaw ako ug gipangita ko ang imong presensya sa akong kinabuhi, ako usa ka tawo nga mahuyang, gipangita ko ikaw ug dili ko ikaw makit-an, Umari ka, umari ang akong Hinigugma nga Maghuhukom.

Hinaot ang salamangka ug daotan, Kana nga okultismo ug santeria, Hinaot ang yawa ug makasasala, Bawtaba ang imong ulo, Layo sa akong kilid, Pag-aghat dayon, Pagdali sa Maghuhukom, tabangan ako, gihangyo ko ikaw.

Moabot ang kahilum ug kahinahon, Ang mga tawo nagpalakpakan na ug gidayeg ang Imong Balaan nga Ngalan, Salamat, gihatagan ko ikaw sa akong Makatarungan nga Hukom, Salamat sa kahangturan, Alleluia, Amen

Kini nga piho nga pag-ampo naglungtad tungod sa kadaghan sa pagpanlupig nga nasinati sa karon nga mga panahon, lisud kaayo ang pag-adto sa dalan sa bisan unsang adlaw ug dili makit-an ang kahanginan nga gisakyan sa dili maayo nga kusog.

Mao kini hinungdan ngano nga kini nga pag-ampo hinungdanon kaayo samtang gihangyo namon ang Matarung nga Maghuhukom nga magdala sa kalinaw ug kahilum sa kasingkasing sa tawo aron ang pagpanlupig mohunong sa niining paagiha.

Mahimong interes nimo kini:  Pag-ampo nga hunahunaon nako

Ang maayo nga kasing-kasing ni Hesus Kristo ang makausab sa kasingkasing nga usa ka maayo ug maayong pangandoy ngadto sa mga panalangin.

Mas maayo nga tapuson ang pang-abuso ug kapintas kaysa usa ka pag-ampo nga puno sa pagsalig maayo nga mga intensyon, nga wala’y pagkahakog ug hinimo gikan sa kalag.

Pag-ampo maghukum lang nga buhian ang usa ka binilanggo 

Minahal nga Ginoong Jesus. Natawo ka nga wala’y bayad.

Ang imong labing makagagahum nga espiritu libre, bisan kung ang imong pisikal nga lawas klaro nga dili.

Siya, nga mao ang imong langitnon nga presensya, anaa sa sulod nimo, kanunay nag-uban kanimo.Nangayo ako sa espirituhanon nga presensya kanimo ug gihangyo ka nga buhian ka, kana nga kagawasan nga nahiuyon sa matag buhing binuhat pinaagi sa tama nga kaisipan.

Ako ang bukas nga pultahan nga wala’y tawo nga makaduol kanako ug kanang pultahan nga magdala kanimo sa kalinaw, sa gugma sa Diyos ug sa imong silingan, sa maayo ug sa imong kalipayan, nga magbukas sa lapad ug prangko, karon ug Hangtod sa kahangturan.

Amen.

Kini nga hukom maghukum ra sa hingpit nga buhian ang usa ka binilanggo kusgan kaayo.

Ang pagpuyo niining dili maayo nga higayon sa usa ka sakop sa pamilya o higala sa walay duhaduha usa sa labing grabe nga kasinatian nga mahimo nimong maagian.

Alang sa nawad-an sa kagawasan usa ka masakit nga proseso diin sa daghang mga higayon ang pag-ampo mao ra usa nga makahatag kalinaw ug paglaum.

Gihangyo ang Hustisya nga si Hesukristo aron ang mga paghukum nga gihimo kalabot sa silot pagaisipon usab, nga ang mga pagsabut gibuksan ug mahimo kini molihok sa kilid hustisya

Sa parehas nga paagi, ang hangyo mahimong mapadako aron makapangayo gamay nga kalinaw ug pailub, nga maningkamot sa pagbuhat sa giingon sa pulong sa Dios, nagpataliwala alang sa among silingan

Pag-ampo sa matarong nga maghuhukom alang sa lisud nga mga kaso 

Balaan ug Makatarungan nga Maghuhukom sa mga buhi ug mga patay, mahangturon nga adlaw sa hustisya, gilakip sa putli nga tiyan ni Birhen Maria alang sa kahimsog sa kaliwatan sa tawo.

Makatarunganon nga Maghuhukom, tagmugna sa langit ug yuta ug namatay sa krus alang sa akong gugma.

Ikaw, nga giputos sa panapton ug gibutang sa usa ka lubnganan nga gikan diin imong gibanhaw sa ikatolo ka adlaw, la muerte ug gikan sa impyerno. Hustisya ug Balaang Hukom, paminawa ang akong mga hangyo, tambong sa akong mga hangyo, paminaw sa akong mga hangyo ug hatagan sila paborableng pagpadala.

Ang imong dili maayo nga tingog nagpakalma sa mga bagyo, nag-ayo sa mga masakiton ug nagbanhaw sa mga patay sama kang Lazaro ug anak sa biyuda ni Naim.

Ang emperyo sa imong tingog nangalagiw sa mga demonyo, hinungdan nga gibiyaan nila ang mga lawas sa nasakup, ug gihatagan ang mga mata sa buta, pagsulti sa amang, pagpamati sa bungol ug pasayloa ang mga makasasala, sama sa Magdalena ug paralitiko. gikan sa pool.

Nahimo ka nga dili makita sa imong mga kaaway, kadtong napriso kanimo nahulog sa yuta sa imong tingog, ug kung napatay ka sa Krus, sa imong kusog nga aksidente ang mga orbs nga nahadlok. Gibuksan mo si Pedro sa bilanggoan ug gikuha siya gikan kanila nga wala makita sa guwardya ni Herodes.

Imong giluwas si Dimas ug gipasaylo ang mananapaw.

Naghangyo ako kanimo, Maghuhukom ka, luwasa ako sa tanan ko nga mga kaaway, makita ug dili makita: ang Balaang Kalagayan diin ikaw giputos nagtabon kanako, ang imong sagrado nga landong nagtago kanako, ang tabil nga nagtabon sa imong mga mata nagbulag sa mga naglutos kanako ug sa mga nagtinguha kanako. Daotan, adunay mga mata ug dili makakita ako adunay mga tiil ug wala ako makaabut, adunay mga kamot ug ayaw ako tintalon, mga dalunggan adunay ug dili ako madungog, ang dila adunay ug dili akusahan ako ug ang imong mga ngabil mahilom sa korte kung gisulayan nila akong daotan.

Oh, si Hesu-Kristo nga Matarung ug Balaan nga Maghuhukom!, Pabor kanako sa tanan nga mga lahi sa mga pag-antos ug mga kasakit, mga kastigo ug mga pasalig, ug himua akong pangayoon ug pag-angkon sa emperyo sa imong gamhanan ug balaan nga tingog nga nagtawag kanimo sa pagtabang, pag-abli ang mga prisohan, mga kadena. ug ang mga bugkos nabuak, ang mga gisi ug mga trangka nabali, ang mga kutsilyo nabaluktot ug ang bisan unsang hinagiban nga batok kanako gihasol ug gihimong walay kapuslanan. Ni ang mga kabayo nakaabut kanako, ni ang mga espiya nakakita kanako, ni wala ako makit-an.

Ang imong dugo nakaligo kanako, ang imong kupo nagtabon kanako, ang imong kamot nagpanalangin kanako, ang imong gahum nagtago kanako, ang imong krus nanalipod kanako ug mahimong akong taming sa kinabuhi ug sa panahon sa akong kamatayon.

Oh, Maghuhukom ka, Anak sa Mahangturong Amahan, nga uban Kaniya ug sa Balaang Espiritu ikaw usa ka tinuod nga Diyos!

Oh Dios nga naghimo sa tawo!

Gihangyo ko ikaw nga tabunan ako sa mantle sa Holy Trinity aron makalingkawas ka sa tanan nga mga katalagman ug mahimaya ang imong Balaan nga Ngalan.

Amen.

Ig-ampo ang balaanon ug makatarunganon nga pag-ampo sa maghuhukom alang sa mga malisud nga kaso nga adunay dakong pagtuo!

Mahimong interes nimo kini:  Pag-ampo alang sa mga Bata

Si Hesu-Kristo, sa dinhi pa siya sa yuta, usa ka direkta nga saksi sa mahimo nga makina sa hunahuna sa tawo, gibati niya kini sa iyang kaugalingon nga unod sa diha nga siya mihukom nga ihatag ang iyang kinabuhi alang sa gugma kanato.

Kana ang hinungdan nga wala'y bisan kinsa nga labi ka maayo kaysa kaniya ang nakasabut sa lisud nga mga proseso, nahibal-an kung unsa ang among gibati, kung unsa ang among gihunahuna ug giyahan kami nga buhaton kung unsa ang tama nga buhaton bisan kung dili kini kaayo tin-aw sa karon.

Wala’y lisud nga hangyo nga dili masulbad gikan sa usa ka pag-ampo nga adunay hugot nga pagtuo, ang Dios kanunay nagtuman sa iyang mga saad.

Kanus-a ko mahimo ang pag-ampo?

makaampo ka sa pag-ampo sa Matarong nga Maghuhukom bisan kanus-a nimo gusto.

Kini wala’y oras, minuto, adlaw sa semana o iskedyul. Kinahanglan mag-ampo ka kung kanus-a kinahanglan ug kung kanus-a nimo gusto ug pagtuo.

Daghang mga pag-ampo:

 

trick library
Pagpangita Online
Mga Sumusunod sa Online
sayon ​​ra ang proseso
mini nga manwal
a unsaon pagbuhat
ForumPc
TypeRelax
LavaMagazine
salawayon