Pag-ampo sa Balaang Trinidad

Pag-ampo sa Balaang Trinidad Ang Katoliko alang sa gugma, lisud ug dinalian nga mga kaso ug proteksyon mao ang usa sa labing kusug sukad nga kini naghangyo sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo.

Ang pulong sa Dios nagapakita kanato sa usa ka Dios nga Amahan sa tanan nga mga butang, unya gipaila kanato si Jesucristo nga parehas nga gibuhat sa Dios nga tawo, anaa sa taliwala nato ug gihatag ang iyang kinabuhi alang sa katawhan, sa dihang siya miadto sa langit gibiyaan kita sa Espiritu Santo ug karon mahimo na nga magsalig kita sa tanan nga tulo.

Ang Amahan ug Anak naa sa langit ug ang Balaang Espiritu naglihok sa among kasingkasing sama sa kalayo.

Ang Simbahang Katoliko adunay serye sa ampo nga gitumong ilabina sa tulo nga magkahiusa, usa ka diosnon nga Trinidad.

Kini ang mga pag-ampo nga nag-uswag sa lainlaing mga kaso diin ang kamot sa tawo ug dili molihok ug dayon mosalig kita sa usa ka pag-ampo tungod kay usa ra ka milagro sa Diyos ang igo. 

Pag-ampo sa Balaang Trinidad Kinsa ang Balaang Trinidad?

Pag-ampo sa Balaang Trinidad

Ang paghiusa sa Amahan; Ang Anak ug Balaang Espiritu mao kadtong naglangkob sa Balaang Trinidad.

Ang iyang mga dagway anam-anam nga makita ug makita naton kini sa tibuok nga Ang Biblia.

Sa sinugdanan, nagpakita sa Diyos ang paglalang sa mga langit ug sa yuta ug sa matag buhing binuhat.

Unya sa mga ebanghelyo ni Bag-ong Tugon atong nakita nga si Jesus Cristo miabot, natawo sa usa ka ulay pinaagi sa buhat ug grasya sa Balaang Espiritu. 

Didto nagsugod nga mahibal-an naton ang tibuuk nga kinabuhi sa Manluluwas, unya sa dihang siya namatay, nabanhaw ug mikayab sa langit, gibiyaan niya kita sa saad sa Balaang Espiritu, apan kini gipakita lamang sa usa ka panahon sa adlaw sa Pentekostes nga gisaysay sa libro sa Mga Buhat sa Mga apostoles ug padayon nga nag-uban kanamo hangtod karon. 

Kusog nga Trinidad nga naghatag kanato sa mga hangyo sa atong kasingkasing, kadtong kanunay nga gibuhat naton gikan sa kalag.

Ang Holy Trinity kanunay nga andam nga namati kanato.

Pag-ampo sa Holy Holy Trinity

Gipanalanginan ko ikaw, Holy Espiritu paraclito, alang sa akong Diyos ug Ginoo, ug nagpasalamat ako nga walay katapusan sa tanan nga langitnong korte sa ngalan sa Mahal nga Birhen, imong gihigugma nga Asawa alang sa tanan nga mga regalo ug pribilehiyo diin gidayandayanan ka niya, labi na alang sa hingpit ug balaan gugma nga putli nga diin imong gisiga ang iyang labing balaan ug putli nga kasingkasing sa buhat sa iyang labi ka mahimayaon nga Hunahuna sa langit; ug mapainubsanon nga naghangyo ako kanimo sa ngalan sa imong dili makiangayon nga Asawa, hatagi ako sa grasya nga pasayloa ako sa tanan nga grabe nga kasal-anan nga akong nabuhat sukad pa sa una nga higayon nga makasala ako; sa karon, diin ako nagbasol nga walay katapusan, uban ang katuyoan sa pagkamatay imbis nga makapasuko pag-usab sa imong balaang Halangdon; ug pinaagi sa hataas kaayo nga mga merito ug labing episyente nga pagpanalipod sa imong labing gihigugma nga Asawa gihangyo ko ikaw nga ihatag ako ug ang N. ang labing bililhon nga regalo sa imong grasya ug gugma sa Diyos, nga gihatagan ako mga suga ug piho nga tabang nga gitakda nang daan sa imong mahangturon nga Pagkatagana aron maluwas ako, ug dad-on ako sa oo

Ang pag-ampo sa Holy Catholic Trinity adunay gilayon nga mga epekto.

Ang pag-ampo, usa ka gamhanan nga hinagiban nga iya ra sa aton nga mituo sa gahum sa Ginoo.

Mahimong interes nimo kini:  Pag-ampo alang sa mga patay

Gamhanan nga gamit nga nahibal-an sa Simbahang Katoliko kung giunsa gamiton ug nga gibilin kami usa ka modelo, usa ka panig-ingnan aron mahibal-an namon kung unsaon pagpangutana, unsang mga pulong ang gamiton. 

Ang pag-ampo dili daotan, sila usa ka oportunidad nga masinati sa pag-ampo, makakat-on sa pag-ampo sa husto, kana ang hinungdan nga ang mga pag-ampo adunay giya aron mogiya kanato sa proseso. 

Pag-ampo sa Balaang Trinidad alang sa gugma 

Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Balaang Espiritu, Amen.

Holy Trinity, atong sinugdanan ug katapusan, akong kusog ug akong tabang ug akong balaanon nga tabang, nga nagpuyo sa akong kasingkasing ug naa sa akong kalag ug naglibot sa akong tibuok nga pagkatawo.

Bulahan nga Holy Trinity, takus sa tanan nga kadungganan, himaya ug pagdayeg, mitoo ako sa Imong gahum, Dios nga Amahan, Dios nga Anak, Dios nga Balaang Espiritu.

Bulag nga gisaligan ko ang imong mga regalo ug gilauman ko ikaw, ug ang akong paglaom ug gugma nga akong gibutang sa imong mga kamot, tabangi ako nga madugangan ang akong pagtuo ug matag adlaw sa imong gugma nga mahimong usa ka labi ka maayo nga tawo ug pagmata nga puno sa pagdasig ug kadasig.

Dalaygon nga Dios, ikaw ang gigikanan diin gikan ang gugma ug kinabuhi, nga gibuhat mo kami sumala sa imong imahe ug dagway, ug nga gikan sa gugma alang kanamo gipadala mo ang Dios nga Anak aron sa iyang kinabuhi mahimo niya kami matubos ug maluwas kami gikan sa sala, ...

(Isulti ang imong ngalan)

Gihatagan ko ikaw ug gibalaan ang tanan nga nagpuyo sa akong pagkatawo ug naghangyo ako kanimo nga pasayloa ako sa tanan nga mga sayup nga akong nabuhat ug tungod sa mga sala nga nabuhat ko hangtod karon ug gibulag ko kanimo.

Balaan nga Trinidad, gihangyo ko ikaw nga malooy kanako, ug hatagi ako sa imong tabang, aron ang akong kalag napuno sa kahilum, nga nagbag-o sa akong kaugalingon nga usa ka pasyente, pagsabut, mapainubsanon ug nagsul-ob sa imong kaayo.

Bulahan nga Espiritu Santo, gigikanan sa tanan nga paghupay, gihangyo ko ikaw nga pauswagon ang akong kalag sa kadagaya sa imong mga regalo.

Ikaw ang akong paglaum ug taming sa akong mga pakigbugno, ikaw ang akong kusog sa mga kalisdanan ug mga kabalaka.

Tungod niini nga hinungdan ako nagluhod sa Imong atubangan aron paghangyo kanimo palihug tabangi ang imong kamot alang sa tabang ug mangamuyo alang kanako sa atubangan sa Dios nga Amahan aron madawat ang iyang dinaliang tabang.

Balaan nga Langitnon nga Espiritu, bag-uha ang akong kusog ug ipataas ang akong kaisog sa pagpadayon sa kini nga gubat nga akong giatubang, palihug ipakiling ang imong igdulungog sa akong mga pangamuyo ug hatagi ako kung unsa ang akong gihangyo ug gipangayo kanimo niining adlawa.

Palihug magaan-gaan sa akong kasingkasing ang gugma sa Diyos nga naglamdag sa mga kasingkasing sa imong matinud-anong mga sumusunod. Alang sa imong Gugma, Gahum ug Kalooy gihangyo ko ikaw nga luwason ako gikan sa tanan nga kalisdanan, ug nga wala’y bisan unsa nga nakakapugong sa akong kalinaw o gipahiuyon ako.

Balaan nga Trinidad, ako moabut uban ang bug-os nga pagsalig sa Imong, ug sa bug-os nga pagtuo sa akong kalag, aron mahupay mo ang mga kasubo nga hinungdan sa akon nga pag-antos, palihug ayoha ang mga samad sa akong kasingkasing ug ibubo ang imong kaluoy ngari kanako ug nga akong gikinahanglan uban kadinalian:

(Isulti sa Balaan nga Trinidad kung unsa ang kinahanglan nimo nga dali ug pangayo alang sa ilang mahimayaon nga tabang)

Dios nga Amahan, salamat tungod kay namati ka sa akong mga pag-ampo, sa Imong walay kinutuban nga gugma, ug sa kasiguruhan nga gihatag sa imong gugma kanako, nga nagpasilong kanako ug naghatag kanako kahupayan.

Naghangyo ako kanimo nga tabangan ako, Balaang Trinidad, gihangyo ko ikaw sa pagpataliwala ug merito sa Mahal nga Birhen Maria, Inahan ni Jesus ug sa among inahan.

Amen.

Gusto ba nimo ang pag-ampo sa Holy Trinity alang sa gugma?

Mahimong interes nimo kini:  Pag-ampo sa Matarong nga Maghuhukom

Ang gugma kanunay nga makina sa atong mga pag-ampo, bisan kung natandog kita pinaagi sa pagpangayo alang sa uban o pinaagi sa paghangyo alang sa gugma nga molabang sa atong agianan.

Bisan unsa ang kaso, ang hinungdanon nga butang mao ang mangayo gikan sa kasingkasing, gikan sa kalag ug uban ang hugot nga pagtuo.

Ang nakapalig-on sa atong mga pag-ampo ug makakuha og mga tubag mao nga kita nagtuo nga ang atong gihangyo mahimong ihatag.

Ang pagpangayo alang sa gugma, aron mahibal-an naton kung giunsa kini mailhan sa panahon nga kini nagtabok sa atong dalan mao ang labing hinungdanon tungod kay ang pulong sa Dios nagtudlo nga ang kasingkasing naglimbong ug makapahimo kanato nga motuo nga kita makakaplag sa gugma kung wala. 

Kini ang hinungdan nga ang pagbaton sa panudlo sa Balaang Trinidad hapit usa ka buhat sa kinabuhi ug kamatayon. 

Pag-ampo sa Balaang Trinidad alang sa lisud ug dinalian nga mga kaso

Balaan nga Trinidad, Tulo ka Diyos ug Usa, Amahan, Anak ug Balaang Espiritu, ang among sinugdan ug katapusan, nagayukbo sa Imong Imong pagdayeg: bulahan ug dayegon ang Balaang Trinidad !; Kanimo, Holy Trinity ang tanan nga kadungganan, himaya ug pagdayeg alang sa tanan nga kahangturan, mitoo ako kanimo sa bug-os kong kasingkasing ug nangandoy ako nga imong matinud-anon nga debosyon, mianhi ako sa Imong hingpit nga pagsalig sa paghangyo kanimo nga makita ako nga kanunay nga wala’y daotan ingon man gikan sa tanan Mga kalisdanan ug mga katalagman, ug sa akong mga kinahanglan, gipangayo ko kanimo, hatagi ako sa imong pabor.

Amahan sa Langit, Maayong Magbalantay ni Jesus, Balaang Espiritu, gihangyo ko ikaw sa pagpangamuyo ug kadungganan sa Mahal nga Birhen Maria, hatagi ako sa imong tabang, giya ug pagpanalipod sa tanan nga mga butang ug mga kabalaka sa akong kinabuhi.

Himaya sa Imong Diyos nga Amahan, tinubdan sa kaayo ug walay katapusan nga kinaadman, ang kinabuhi nagagikan kanimo, ang gugma nagagikan kanimo, paghimo sa matag higayon nga molihok uban ang pagkamatarong ug pagkabuotan aron makatagamtam sa mga butang ug mga paglipay nga imong gipadala kanako; Hinumdumi nga ako ang imong anak, ug naluoy sa akong mga pag-antus, sa akong mga kinahanglanon ug hatagi ako ug tabang sa lisud nga kahimtang:

(pangutana uban ang dako nga hugot nga pagtuo kung unsa ang gusto nimong makab-ot)

Salamat, maloloy-on nga Amahan nga naa didto.

Himaya sa Imong Diyos nga Anak sa Langitnong Amahan kansang Sagrado nga Kasingkasing ang akong kalag nangalagiw, tudloi ako nga matinud-anon nga gisundog ang imong kinabuhi ug ang imong mga hiyas, hatagi ako kalig-on ug pagkamakanunayon aron matuman ang imong mga pagtulon-an ug maghimo kanako nga magpraktis sa mga buhat nga putli sa kanunay, ayaw ko biyai ang mga adlaw-adlaw nga pakigbisog, gawasnon ako gikan sa mga bugkos sa kaaway alang kanako, palayo kanako ug panalipdan ako gikan sa tanan nga kalisdanan nga nakapahadlok kanako ug hatagan ako sa imong milagrosong tabang sa kini nga problema: (balika ang hangyo nga adunay dakong paglaum).

Salamat sa akong maayong Jesus nga naa sa akong kiliran sa mga higayon sa pagkawalay paglaum ug kasubo.

Himaya sa Imong Balaang Espiritu, katin-awan nga naglamdag sa tanan, ug nga ikaw ang hingpit nga kalipay, panag-uyon ug kalipay sa paglalang, himua kini nga kanunay nga gisulat sa imong balaan nga pagdasig naghatag kanako og kalinaw, hatagi ako tabang sa akong mga kakulangan ug mga problema ug hatagi ako sa imong tabang aron makab-ot ko ang akong gikinahanglan karon.

Salamat sa Diosnon nga Espiritu sa Gugma sa pagtabang nako kung ngitngit ang tanan ug kinahanglan nako ang Kahayag.

Inahan ug Reyna nga ako, Lady of Langit Ikaw nga hapit kaayo sa Balaan nga Trinidad nag-ampo alang kanako ug sa akong kasamtangan nga mga problema ug kakulangan, mahimo ka kong abogado ug tunga aron ang akong pangamuyo gitagbo, himoa ako nga makakuha sa milagro nga labi ka kinahanglan nako sa akong kinabuhi

Salamat sa akong pinalanggang Inahan, bulahan nga Birhen Maria, tungod sa pagkasayod kaayo ug kanunay nga gituman ang among mga gipangayo.

Balaan nga Trinidad, Amahan, Anak ug Balaang Espiritu, ihatag kanako ang imong kaluoy, hatagi ako sa imong kaayo ug hatagan ako usa ka dali nga solusyon sa akong mga kasub-anan ug kabalaka.

Amahan, Anak ug Balaang Espiritu, Bulahan ug Labing Balaan nga Trinidad, gihigugma ko ikaw, gidayeg ko ikaw ug gihatagan ko ikaw sa akong pagkatawo.

O Trinidad sa Gugma, Dios sa kalooy, gitugyan ko ang akong kaugalingon sa imong Balaan nga Kabubut-on, tungod kay ang imong mga panahon hingpit ug Ikaw lamang ang nakahibalo kung unsa ang labing maayo alang kanako. Himaya sa Amahan, Himaya sa Anak, Himaya sa Espiritu Santo, himaya sa Labing Balaan ug dili mabahin nga Trinidad, sama sa sinugdan, karon ug sa kanunay, sa tanang mga siglo sa mga siglo.

Mao nga kini.

 

Kadtong mga kaso diin wala’y mahimo sa tawo nga mahimo naton.

Mahimong interes nimo kini:  Pag-ampo alang sa negosyo

Kanang mga kaso diin gihatagan nila kami usa ka diagnosis sa medisina, diin ang usa ka miyembro sa pamilya nahanaw, kung diin ang usa ka bata nanginahanglan sa tabang sa Diyos ug wala mahibal-an o dili gusto nga pangayoon kini, pag-antos, kasakit, pagkawalay hinungdan, pagkawalay kamingaw ug pipila ka mga sitwasyon ug emosyon nga naghimo kanato nga labi ka desperado. sila diin ang kusgan nga kamot sa Dios naglihok uban ang gahum. 

Ang pag-ampo sa Holy Trinity mahimo’g dali natong tabang sa taliwala sa labing lisud nga mga problema aron masulbad.

Ang tanan usa ka buhat sa hugot nga pagtuo ug pagsalig sa Ginoo, nagtuo nga siya adunay kontrol sa tanan nga mga butang ug nahibal-an niya kung unsa ang iyang gibuhat.

Mubo alang sa pagpanalipod 

Nakaila ako kanimo ug gidayeg ko ikaw, O Mahal nga Birhen, Queen sa langit, Lady ug Patroness sa uniberso, ingon ang Anak nga babaye sa mahangturong Amahan, Inahan sa iyang pinalanggang Anak, ug Mahigugmaon nga Asawa sa Balaang Espiritu; ug mihapa sa tiilan sa imong halangdon nga Kamahalan uban ang labing kadako nga pagpaubos nangamuyo ko kanimo alang sa diosnon nga gugma nga putli; nga napuno ka sa imong Assumption sa langit, nga gihimo nimo ako nga talagsaon nga grasya ug kaluoy nga gibutang ako sa ilalum sa imong labing sigurado ug labing kasaligan nga panalipod, ug sa pagdawat kanako sa gidaghanon sa mga malipayon ug suwerte nga mga sulugoon nga imong gilok sa imong ulay nga suso.

Igahin ang kaugalingon, oh Inahan ug akong labing maloloy-ong Ginang, aron dawaton ang akong miserable nga kasingkasing, akong panumduman, akong kabubut-on, ug uban pang mga gahum sa sulod ug sa gawas ug sa akong mga pagbati; Dawata ang akong mga mata, akong mga dalunggan, akong baba, akong mga kamot ug mga tiil, maghari sila sumala sa pag-uyon sa imong Anak, aron nga sa tanan niyang mga lihok nagtinguha siya nga hatagan ka niya walay katapusan nga himaya.

Ug alang sa kana nga kinaadman diin ang imong pinalangga nga Anak nga naglamdag kanimo, naghangyo ako kanimo nga maabot ako sa kahayag ug katin-awan aron mahibal-an ko ang akong kaugalingon, ang akong pagkawalay hinungdan, ug labi na ang akong mga kasal-anan, nga dumtan sila ug dumtan sila kanunay, ug usab nakaabut kanako nga kahayag aron mahibal-an ang mga lit-ag sa infernal nga kaaway ug ang gitago ug dayag nga mga kombinasyon.

Labi na, diosnon nga Inahan, gipangayo ko ang imong grasya ... (gihisgotan).

Kini milagrosong pag-ampo Ang Ala Santísima Trinidad aron mangayo alang sa among kahimsog, proteksyon ug kauswagan kusgan kaayo!

Gipanalipdan kita, nag atiman mi y giya kami buhaton lamang kung unsa ang kabubut-on sa Dios. Makapangayo kita alang sa panalipod alang sa atong kaugalingon o alang sa atong pamilya ug mga higala.

Hinumdumi nga kining tanan nga mga positibo nga kusog nagagikan sa amon nga naglibut sa tanan nga naglibot sa amon.

Wala’y bisan unsa nga dili mapanalipdan sa aton sa Balaang trinidad, wala’y labi ka kusgan o labi ka kusgan kaysa Diyos, kini ang hinungdan nga nagsalig kita nga siya ang nag-atiman sa aton ug sa aton bisan diin man sila.

Kanus-a ko mag-ampo?

Mahimo ka mag-ampo bisan kanus-a nimo gusto.

Ang pag-ampo sa Holy Trinity wala’y maayong adlaw, oras o oras.

Kinahanglan mag-ampo kita kung gusto naton mag-ampo. Kinahanglan kita adunay hugot nga pagtuo ug kanunay motuo nga ang tanan maayo.

Daghang mga pag-ampo:

 

trick library
Pagpangita Online
Mga Sumusunod sa Online
sayon ​​ra ang proseso
mini nga manwal
a unsaon pagbuhat
ForumPc
TypeRelax
LavaMagazine
salawayon