Waarom Jesus in die wêreld gekom het. Om die rede waarom Jesus in die wêreld gekom het, te verstaan, moet ons teruggaan na die verslag van die Genesis.

Hierdie verhaal oor die oorsprong van tyd, vertel ons hoe God het 'n volmaakte wêreld geskep wat vry is van die bose. Adam en Eva het in 'n sondevrye paradys gewoon waar hulle gelukkig kon wees as hulle aan die standaarde kon voldoen wat God aan hulle getoon het. Nietemin, Satan het hulle uiteindelik oortuig om die reëls, wat die sonde sal die aarde binnegaan. 

Sodra die sonde ingesluip het die wêreld, Satan mag oor die mensdom ontvang. Op hierdie manier het ons wêreld 'n plek geword waar versoeking en vrees ons van God kon weglei.

Om ons van sonde te bevry, het God ons gestuur 10 Gebooie om help ons om 'n lewe te leef wat vry is van die mag van die bose. Die mens egter hy was nie in staat om homself van die sonde te bevry nie. Dit is hoe Satan 'n skeiding tussen God en mense geskep het waarvan die gevolg was dood.

God se liefde vir sy skepping was egter so groot dat hy besluit het stuur sy eie seun om Satan te verslaan en wys ons die enigste moontlike weg na die ewige lewe.

Die kind van God het die vorm aangeneem van 'n mens, insluitend ons sondige natuur. Ten spyte hiervan kon Jesus leef 'n lewe sonder sonde weerstaan ​​al die versoekings wat die bose in die pad gesteek het. Toe hy aan die kruis sterf, sterf hy met 'n volmaakte lewe het 'n deur oopgemaak sodat almal wat gered wou word dit kon doen. Op hierdie manier het die Seun van God gemaak Satan het al sy mag verloor oor die mensdom.

Waarom het Jesus in die wêreld gekom?: Redes

redes waarom Jesus in die wêreld gekom het

Redes waarom Jesus in die wêreld gekom het

Vervolgens gaan ons 'n lys maak van al die redes waarom Jesus in die wêreld gekom het. Ons is geïnspireer om hierdie analise uit te voer. Daar moet op gelet word dat ons geïnspireer is deur 'n boek deur Joel R. Beeke en William Boekestein en genaamd: Waarom het Christus gekom?

1. Om God se wil te doen

"Omdat Ek uit die hemel neergedaal het, nie om my wil te doen nie, maar die wil van die Een wat My gestuur het."

Johannes 6:38

2. Om mense van sonde te red

"'N Getroue woord wat deur almal aanvaarbaar is: Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te red, onder wie ek die eerste is." 

Timoteus 1:15

3. Om lig te bring na 'n wêreld in duisternis

"Ek, die Lig, het in die wêreld gekom, sodat elkeen wat in My glo, nie in die duisternis bly nie."

Johannes 12:46

4. Om dienaar van die mens te wees

'Omdat die kinders dus aan vlees en bloed deelneem, het Jesus ook daaraan deelgeneem om die mag van die een wat die mag van die dood gehad het, te vernietig, dit wil sê die duiwel, en bevry diegene wat uit vrees vir die dood lewenslank aan slawerny onderworpe was. Omdat dit beslis nie die engele help nie, maar dit help die saad van Abraham. Daarom moes hy in alles soos sy broers gemaak word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon word in dinge wat God aangaan, om versoening te doen vir die sondes van die mense. "

Hebreërs 2: 14-17

5. Om van die waarheid te getuig

"So is U 'n koning?" Sê Pilatus vir hom. 'U sê dat ek 'n koning is', antwoord Jesus. “Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek in die wêreld gekom om van die waarheid te getuig. Almal wat uit die waarheid is, luister na My stem. ”

Johannes 18:37

6. Om die mag van die duiwel tot niet te maak

'Aangesien die kinders dus vlees en bloed deelneem, het Jesus ook daaraan deelgeneem om die mag van die een wat die mag van die dood gehad het, dit wil sê die duiwel, te vernietig en om diegene te bevry wat uit vrees vir dood, was hulle lewenslank onderworpe aan slawerny. ”

Hebreërs 2: 14-15

 

7. Om vir ons redding te bring, en daarom die ewige lewe

“Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het; As iemand hierdie brood eet, sal hy vir ewig lewe; en die brood wat Ek ook vir die lewe van die wêreld sal gee, is my vlees. ”

Johannes 6:51

8. Om die lof van die mens te ontvang

'Nadat Jesus in Betlehem (Broodhuis) van Judea gebore is, in die tyd van koning Herodes (die Grote), het 'n paar wyse manne (magi) uit die ooste na Jerusalem (Stad van Vrede) gekom en gevra:' Waar is die Koning van die Jode wat gebore is? Omdat ons sy ster in die ooste gesien het en ons gekom het om Hom te aanbid. ” Toe hulle die huis binnegaan, sien hulle die Kindjie saam met sy moeder Maria, en val neer en aanbid hom. En toe hulle hul skatte oopmaak, gee hulle hom geskenke van goud, wierook en mirre. ”

Matteus 2: 1-2, 11

9. Om ons die outentieke boodskap van vreugde te gee

"Maar die engel sê vir hulle:" Moenie bang wees nie, want ek bring vir julle 'n goeie nuus van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees ... "

Lukas 2:10

10. Om te wys wat ware nederigheid is

“Laat hierdie gesindheid (hierdie denkwyse) dan ook in u bestaan, wat ook in Christus Jesus was, wat, hoewel hy in die gestalte van God bestaan ​​het, nie gelyk het aan God as iets om aan vas te hou nie, maar leegmaak homself self die gestalte van 'n dienskneg aanneem, en maak homself soortgelyk aan mense. En toe hy in die gedaante van 'n man was, het Hy Homself verneder en gehoorsaam geword tot die dood toe en die dood aan die kruis. "

Filippense 2: 5-8

11. Om die evangelie te verkondig

“Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te verkondig. Hy het my gestuur om vryheid aan die gevangenes te verkondig en blindes te herstel; om die onderdruktes vry te maak; om die gunstige jaar van die Here aan te kondig. ”

Lukas 4: 18-19

12. Om ware oordeel te gee

'En Jesus het gesê:' Ek het na hierdie wêreld gekom om te oordeel; sodat die wat nie sien nie, kan sien, en sodat die wat sien, blind kan word. ' Sommige van die Fariseërs wat by Hom was, het dit gehoor en vir Hom gesê: Is ons ook blind? Jesus sê vir hulle: 'As julle blind was, sou julle geen sonde hê nie; maar nou, omdat hulle sê: 'Ons sien', bly hulle sonde. "

Johannes 9: 39-41

13. Om sy lewe vir ander te gee

"Want selfs die Seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en om sy lewe te gee as losprys vir baie."

Markus 10:45

14. Om die Wet wat God deur die Skrif gegee het, na te kom

“Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te beëindig nie; Ek het nie tot 'n einde gekom nie, maar om te vervul. "

Matteus 5: 17

15. Om God se liefde aan die wêreld te openbaar

"Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê."

Johannes 3:16

16. Om sondaars tot bekering te lei

“Toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle: 'Die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is; Ek het nie gekom om die regverdiges te roep nie, maar sondaars. ”

Markus 2:17

17. Om te sterf vir vergifnis

“Voorwaar Ek sê vir julle dat as die koringkorrel nie op die grond val en sterf nie, dit alleen bly; maar as dit sterf, dra dit baie vrugte. Wie sy lewe liefhet, verloor dit; en wie sy lewe in hierdie wêreld haat, sal dit behou tot in ewigheid. As iemand my dien, laat hom my volg; en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees; as iemand my dien, sal die Vader hom eer. 'Nou is my siel in angs; En wat sal ek sê: 'Vader, red my uit hierdie uur'? Maar hiervoor het ek in hierdie tyd aangekom. ”

Johannes 12: 24-27

18. Om die verlore te soek en te red

'Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê:' Saggeus, maak gou en kom af, want vandag moet ek in u huis bly. '...' Vandag het daar redding gekom vir hierdie huis ', het Jesus gesê,' vandat hy ook is 'n seun van Abraham; want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. '"

Lukas 19: 5, 9-10

19. Om die wêreld te dien

"Want selfs die Seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en om sy lewe te gee as 'n losprys vir baie."

Markus 10:45

20. Om vrede in die wêreld te bring

'Omdat Hy self ons vrede is, en van albei mense het Hy een gemaak, die tussenmuur van skeiding afgebreek en 'n einde gemaak aan die vyandskap in sy vlees, die wet van die gebooie uitgedruk in verordeninge, om in Homself 'n nuwe mens te skep om sodoende vrede tot stand te bring en om die twee in een liggaam deur middel van die kruis met God te versoen, nadat hulle vyandskap daarin gedood het. En hy het gekom en vrede verkondig aan julle wat ver was, en vrede aan die wat naby was. Want deur Christus het ons albei ons ingang tot die Vader in dieselfde Gees. ”

Efesiërs 2: 14-18

21. Om geestelike oorlogvoering te gee

“Moenie dink dat ek gekom het om vrede op aarde te bring nie; Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar 'n swaard. "

Matteus 10: 34

22. Om die neerslagtiges te troos

"Die Gees van die Here God is op my,
Omdat die Here my gesalf het
Om goeie nuus aan die geteisterdes te bring.
Hy het my gestuur om die gebrokenes van hart te bind,
Om vryheid aan die gevangenes te verkondig
En laat die gevangenes vry;
Om die gunstige jaar van die Here aan te kondig,
En die dag van wraak van onse God;
Om almal wat treur, te troos,
Om dit toe te staan ​​aan diegene wat in Sion treur
Hulle kry 'n diadeem in plaas van as,
Olie van vreugde in plaas van rou,
Mantel van lof in plaas van neerslagtige gees;
Sodat hulle eike van geregtigheid genoem kan word,
Plant van die Here, sodat Hy verheerlik kan word. "

Jesaja 61: 1-3

23. Om ons na die gees van die waarheid te stuur

“Dan sal ek die Vader vra, en Hy sal vir julle 'n ander Trooster (Voorbidder) gee om vir ewig by julle te wees; dit is die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien of ken nie, maar julle ken Hom omdat Hy by julle woon en in julle sal wees. "

Johannes 14: 16-17

 

24. Om ons deel te hê aan die goddelike natuur

"Vir hulle het Hy ons sy kosbare en wonderlike beloftes gegee, sodat julle deel kan word aan die goddelike natuur, nadat julle die korrupsie wat in die wêreld is weens die bose begeertes, vrygespring het."

2 Petrus 1: 4

25. Om as Koning te regeer

'Omdat 'n kind vir ons gebore is, is 'n Seun aan ons gegee,
En soewereiniteit sal op Sy skouers rus.
En sy naam sal genoem word Wonderlike Raadsman, Magtige God,
Ewige Vader, Prins van Vrede.
Die verhoging van Sy soewereiniteit en vrede sal geen einde hê nie
Op die troon van Dawid en oor sy koninkryk,
Om dit te beveilig en te onderhou met die regte en Geregtigheid
Sedertdien en vir altyd.
Die ywer van die Here van die leërskare sal dit doen. ”

Jesaja 9: 6-7

26. Om die volmaakte menslike natuur te herstel

“Die engel antwoord hom: 'Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu; daarom sal die kind wat gebore word, die Seun van God genoem word. '"

Lukas 1:35

27. Om 'n barmhartige Hoëpriester te wees

'Daarom moes Hy in alles soos sy broers gemaak word om 'n barmhartige en getroue hoëpriester te word in dinge wat God aangaan, om versoening te doen vir die sondes van die mense. Want vir sover Hy self versoek is om te ly, kan Hy diegene help wat versoek word. "

Hebreërs 2: 17-18

28. Om die volmaakte Adam te wees

'Die dood het egter van Adam tot Moses geheers, selfs oor diegene wat nie gesondig het met 'n oortreding soortgelyk aan dié van Adam nie, 'n figuur (simbool) van die Een wat sou kom. Maar dit gebeur nie met die gawe soos met die oortreding nie. Want as die vele gesterf het vir die oortreding van een, veel meer, was die genade van God en die gawe deur die genade van een mens, Jesus Christus, oorvloedig vir baie. "

Romeine 5: 14-15

29. Om ons dors na die ewige lewe te les

“Jesus antwoord hom: 'Elkeen wat hierdie water drink, sal weer dors kry, maar elkeen wat die water drink wat ek hom sal gee, sal nooit dors kry nie, maar die water wat ek hom sal gee, sal 'n bron word van water wat vir ewig opkom lewe. "

Johannes 4: 13-14

30. Om deur die mens liefgehê te word

"Jesus het vir hulle gesê: 'As God julle Vader was, sou julle My liefhê, omdat Ek van God gekom en van Hom gekom het, want Ek het nie uit eie inisiatief gekom nie, maar Hy het My gestuur.'"

Johannes 8:42

31. Om die heerlikheid van God te openbaar

"Die Woord (die Woord) het vlees geword en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid gesien, heerlikheid as die eniggebore (enigste) van die Vader, vol genade en waarheid."

Johannes 1:14

Ons hoop dat hierdie artikel u twyfel oor die rede waarom Jesus in die wêreld gekom het, opgelos het. As jy jouself nou afvra die rede waarom Jesus die handelaars van die tempo verdryf het, bly blaai ontdek.online.
Hoe